unizg Pretraga

Kreiranje odjeće I

Nositelji

doc. art. Marin Sovar

SURADNICI

Jakupec Sanja, dipl. ing., asistent, vanjski suradnik

Šifra predmeta

36579

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

5 (1+4+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razumjeti,pronalaziti,analizirati i sintetizirati razne izvore individualne kreativnosti.
•    Interpretirati vlastita kreativna rješenja.
•    koristiti različite likovne tehnike,
•    pronalaziti i realizirati nove ideje
•    Primjeniti stečena znanja i vještine u interpretaciji vlastitog kreativnog mišljenja.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u kreiranje odjeće prema načelima iz teorije vizualnog jezika. Postupno razvijanje vizualne osjetljivosti za odjevne oblike. Proces od plošnog do plastičnog likovnog mišljenja. Prikazan različitim grafičkim slikarskim i kombiniranim likovnim tehnikama.

Cilj predmeta

Razvijanje individualnih  kreativnih sposobnosti.
Razvijanje svijesti o likovnosti sveobuhvatnog pojavnog te razvijanje sposobnosti vrednovanja istog.
Razvijati sposobnost generiranja novih kreativnih rješenja.
Razvijati osjetjivost za evaluaciju vlastitih i tuđih kreativnih rješenja.
Razvijati estetsku svijest o mediju izražavanja i vlastite kreativnosti u kontekstu postojećih likovnih i vizualnih medija.
Razvijanje osjetljivosti za individualno stvaralaštvo primjenjujući elemente i principe komponiranja i kreativnog oblikovanja.
Stjecanje vještine korištenja različitih likovnih tehnika i materijala.

Literatura potrebna za ispit

Ambrus Victor: Crtanje ljudskog lika, Duševi? & Kršovnik d.o.o Rijeka, 1997
Blanka Žakula: Etno frizure Hrvatske, Kulturni centar Gatalinci, Vinkovci, 2006
Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Razna literatura i časopisi iz područja umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna okoline i oblikovanja tek. i odj.

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje odjeće I

Povezane teme