unizg Pretraga

Procesi bojadisanja i tiska

Nositelji

prof. dr. sc. Ana Sutlović
prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

Šifra predmeta

38761

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

6 (3+3+0)

ECTS

7

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz Vlakana i Opće kemije te završene vježbe iz predmeta

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati osnovne parametre procesa bojadisanja ovisno o izboru tekstilnog vlakna
•    definirati i objasniti veze bojilo - vlakno u cilju postizavanja dobrih uporabnih postojanosti
•    izabrati postupke bojadisanja u cilju postizanja različitih efekata na obojenom uzorku
•    izraditi sito (šablonu) za tekstilni sitotisak
•    provoditi različite tehnike tekstilnog tiska. 
•    Izraditi recepturu tiskarske paste ovisno o željenom krajnjem rezultatu i tekstilnom materijalu
•    primijeniti metode tiska s posebnim efektima
 

Okvirni sadržaj predmeta

Boja i bojilo. Karakteristike tehničkih bojila. Klasifikacija i nomenklatura bojila. Osnove teorije bojadisanja (veze bojilo-vlakno). Izbor bojila i procesi bojadisanja celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana. Tehnološki i ekonomski aspekti bojadisanja mješavine vlakana. Osnove tekstilnog tiska; pripreme tekstilnog supstrata, metode tiskanja, završna obrada. Izrada sita i metalnih valjaka (klasična metoda, računalna i laserska). Izbor bojila, ugušćivača i dodataka. Tiskanje celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana. Pigmentni tisak. Izbor i mehanizam djelovanja vezivnih sredstava. Pigmentna bojila. Tisak mlazom boje. Specijalne metode tiska.

Cilj predmeta

U industrijskom dizajnu tekstila poznavanje načina bojadisanja i tiska omogućava potpunu slobodu izražavanja i oplemenjivanja tekstila od odjeće do interijera. Upoznati studente sa svim metodama od bojadisanja i tiska kojima se dobivaju željeni efekti na tekstilu kao i primjena više različitih metoda prema zacrtanom dizajnerskom programu. Osposobiti studente za samostalan rad kojim bi bili spremni u specifičnim uvjetima i zahtjevima tržišta brzo odlučiti o izboru i načinu izrade.

Literatura potrebna za ispit

  • Đ. Parac-Osterman, B. Karaman; Teorija bojadisanja, TTF, Zagreb 2005.
  • J. Storey; Dyes Fabrics, Thames and Hudson, New York 1992.
  • L. Miles; Textile Printing, Merrow Publishing Co. Watford 1971.

Dopunska literatura

M.Peter, H.K. Rouuutte; Grundlagen der Textilveredlung, Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfurt 1989.

Procesi bojadisanja i tiska

Povezane teme