unizg Pretraga

Sociologija mode

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

šifra predmeta

36605

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće
TMD - prijediplomski, smjer Dizajn tekstila
TMD - prijediplomski, smjer Modni dizajn

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Predavanja, literatura i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Seminari

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    uočavati temeljne sociologijske premise povijesnoga konstituiranja mode u modernom društvu
•    napisati esej kao preduvjet za samostalnu analizu mode u globalnim uvjetima medijske reprezentacije kulture
•    razumjeti specifičnost mode unutar složenog područja kulture kao načina kolektivnog i individualnog identiteta
•    analizirati koncepte modnih dizajnera i povezati ih sa stanjem mode u društvenim promjenama danas
•    uspostavljati multikulturalne i interkulturalne odnose u suvremenoj kulturi i modi
•    primijeniti znanja iz različitih teorijskih paradigmi u komunikaciji putem medija

Okvirni sadržaj predmeta

Klasici sociologije o modi (Veblen, Simmel, Weber); Suvremene teorije mode (cultural studies, psihoanaliza, antropologija, semiotika); Modernost i moda; Tijelo i znakovi; Fetišizam mode; Subkulture i moda; Antimoda; Moda kao socijalni konstrukt; Postmarksitička kritika ideologije i moda; Kulturalne mode; Simbolička funkcija mode; Moda i postmoderna; Revival i stilovi u modi;Tijelo u društvu spektakla; Kraj mode?

Cilj predmeta

Osposobiti studente za sociologijsko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Opće znanja koje studenti usvajaju iz temeljnih spoznaja društvenih i humanističkih znanosti usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode. Moda se u suvremenom svijetu razmatra kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnoga i individualnog identiteta. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, kolegij omogućava studentima uvid u stanje suvremene sociologijske rasprave o globalizaciji, identitetima i kulturalnoj konstrukciji društvenog polja u kojem moda utječe na izbor životnih stilova.

Literatura potrebna za ispit

  • Žarko Paić, VRTOGLAVICA U MODI: Prema vizualnoj semiotici tijela, Altagama, Zagreb, 2007
  • Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Ante Tonći Vladislavić (prir.), MODA: POVIJEST, SOCIOLOGIJA I TEORIJA MODE, Školska knjiga, 2002.
  • Roland Barthes, CARSTVO ZNAKOVA, August Cesarec, Zagreb, 1986. Gillo Dorfles, MODA, Golden Marketing, Zagreb, 1997.
  • Georg Simmel, KONTRAPUNKTI KULTURE, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
  • Milan Galović, MODA: ZASTIRANJE I OTKRIVANJE, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura

  • Jean Baudrillard, SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  • Ted Polhemus, STYLE SURFING, Thames & Hudson, London, 1996.
  • Inga Tomić-Koludrović - Anči Leburić: SOCIOLOGIJA ŽIVOTNOG STILA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2002.
  • Djurdja Bartlett (ur.), TIJELO U TRANZICIJI, Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb, 1999.

Sociologija mode

Povezane teme