unizg Pretraga

Tekstilna kemija

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović
izv. prof. dr. sc. Livio Racane

Suradnici:

izv. prof. dr. dr. sc. Iva Rezić
Lucija Ptiček, mag. chem., asistent

Šifra predmeta

36578

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit , pismeni ispit(ukoliko student ne položi parcijalno),usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Opća kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati temeljene fizikalno kemijske zakone koji se primjenjuju u tekstilno-inženjerskoj praksi.
•    opisati korake kemijske analize u ovisnosti o vrsti uzorka (tekstilnih materijala, otpadnih voda tekstilne industrije i tekstilnih pomoćnih sredstava)
•    definirati klasične metode kvalitativne i kvantitativne kemijske analize te fizikalno–kemijske metode
analize pri praćenju kvalitete industrijskih i otpadnih voda
•    definirati osnovne procese pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije
•    primijeniti pravila za prikazivanje i ispravno imenovanje organskih spojeva.
•    grupirati organske spojeve prema strukturi te njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima.
•    prepoznati funkcijske skupine u organskim
spojevima i njihov utjecaj na reaktivnost i specifična makroskopska svojstva.
•    primijeniti stečeno znanje u tekstilno-kemijskim tehnologijama.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Smjese i otopine:koncentracija,hidratacija,solvatacija,jaki i slabi elektroliti. Dvokomponentni i trokomponentni sustavi:kruto-tekuće,tekuće-tekuće,plin-tekuće.Pojave na površinama: adsorpcija, napetost površine,filmovi.Voda u tekstilnoj industriji:tvrdoća,mekšanje,otpadne vode.Vlažnost zraka i materijala.Koloidna kemija:hidrofilni i hidrofobni solovi,gelovi.emulzije,dimovi,pjene,kvašenje. Makromolekularna kemija: polimeri, kopolimeri, ugljikohidrati, polisaharidi, proteini, lipidi. Tenzidi:površinski aktivne tvari,sapuni i detergenti.Bojila i obojenost,zakoni apsorpcije svjetlosnog zračenja.Pranje,bijeljenje i bojadisanje tekstilnih vlakana i materijala.

Cilj predmeta

Student stječe temeljna saznanja iz osnova fizikalne, analitičke i organske kemije sa osvrtom na primjenu u tekstilstvu.

Literatura potrebna za ispit

Chang,R.:Chemistry,Mc Graw Hill,New York 1998.
Atkins,P.W.,Clugston,M.J.:Načela fizikalne kemije,Školska knjiga, Zagreb,1992.
Malone,L.J.:Basic Concept of Chemistry,John Wiley and sons, Canada,USA,1994.
Pine,S.H.,Hendricson,J.B. i dr.:Organska kemija,Školska knjiga, Zagreb,1984.
Goldberg,D.E.:Fundamentals of Chemistry;Mc Graw-Hill,New York,1998.

Tekstilna kemija

Povezane teme