unizg Pretraga

Nacrtna geometrija D

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Mirna Rodić

SURADNICI

dr. sc. Mikić Rozarija, poslijedoktorand

Šifra predmeta

36577

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit , pismeni ispit(ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovito pohađanje nastave. Izrađeni programi.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    uočiti i objasniti odnose među objektima u prostoru
•    definirati i objasniti osnovne pojmove projiciranja (u Mongeovoj metodi i metodi perspektive)
•    prikazati (jednostavniji) objekt u prostoru metodom paralelnog projiciranja (Mongeova metoda – prikaz pomoću tlocrta, nacrta, bokocrta).
•    zaključiti na osnovu tlocrta i nacrta (i ev. bokocrta) o kojem se objektu radi i skicirati ga,
•    (re)konstruirati objekt u perspektivi (na osnovu
tlocrta i nacrta), dakle onako kako ga naše oko vidi (kao fotografija). 
•    podijeliti dužinu u zlatnom rezu, te primijeniti omjer zlatnog reza u drugim konstrukcijama.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Zlatni rez. Krivulje drugog reda. Ortogonalno (Mongeovo) projiciranje na dvije/tri okomite ravnine. Kosa aksonometrija. Perspektiva.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da student postigne razvijene sposobnosti promatranja i vizualnog percipiranja, razvijenu prostornu percepciju te razvijen smisao za red i preciznost, da se upozna i ovlada s različitim metodama prikaza 3D objekata pomoću 2D slika/crteža, da razvije produktivno i stvaralačko mišljenje (koje se očituje u sposobnosti primjene poznatih metoda rješavanja na nove zadatke, u analizi problema i traženju različitih mogućnosti rješavanja,u ispitivanju tih mogućnosti i njihovoj verifikaciji) te da stečeno znanje zna primijeniti u praksi.

Literatura potrebna za ispit

V.Szirovicza, A.Sliepčević: Nacrtna geometrija I. i II. dio, Element, Zagreb, 1997.
K.Horvatić-Baldasar, I.Babić: Nacrtna geometrija, SAND doo, Zagreb, 1997.

Dopunska literatura

V.Niče: Deskriptivna geometrija I. i II. dio, Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Nacrtna geometrija D

Povezane teme