unizg Pretraga

Kreiranje tekstila II

Nositelji

prof. art. Andrea Pavetić

SURADNICI

Doc. art. Lea Popinjač

Šifra predmeta

36601

Studij, SMJER

TTI - preddiplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće

Satnica

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati šupljinom, prozirnošću, višeslojnošću i reljefnošću,
•    primijeniti različite likovne tehnike,
•    riješiti zadatak u okviru zadanih parametara,
•    riješiti zadatak u suradnji s članovima tima
•    kritički sagledati vlastiti rad,
•    producirati nove ideje,
•    koristiti različite izvore inspiracije.

Okvirni sadržaj predmeta

Predavanja uvode u znanje i svijest o građi likovnog djela. Promatranjem, analizom i verbalnim opisom zadatka se ostvaruje daljenje osvješćenje kroz likovni i kreativni rad. Metoda postupnosti upoznaje studenta s linijom kao jednodimenzionalnim elementom. Istraživanjem beskonačnih mogućnosti komponiranja vrijednosti linija slobodnim izborom tehnika i materijala omogućuje se razvoj individualnog u izrazu.

Cilj predmeta

Nastaviti započeti proces razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces usvajanja i korištenja likovnog jezika, klasičnih i alternativnih likovnih tehnika, proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka u okvirima zadanih parametara, proces razvoja osjećaja za likovne vrijednosti s ciljem osvještavanja kriterija za njihovo vrednovanje. Nastaviti proces izgrađivanja sposobnosti permanentne produkcije ideja spoznavanjem principa pronalaženja izvora inspiracije iz literature, izložbi i Interneta. Kroz teoriju i praktični rad istraživati, upoznavati, usvajati, osvještavati nove likovne elemente: šupljinu, prozirnost, višeslojnost i reljefnost u kreiranju primarno pomoću linije kao likovnog elementa. Kroz prezentirane primjere, promatranjem, analizom i verbalnim opisom osvještavati kod studenata principe građe likovnog djela. Razvijati sposobnost rada i komunikacije u timu. Osvijestiti kod studenata postignutu razinu razvoja likovnosti, kreativnosti i individualnosti u likovnom izrazu i stečena znanja, vještine i kompetencije na razini preddiplomskog studija, te im ukazati na mogućnosti njihovog daljnjeg razvoja samostalno i na diplomskom studiju.

Literatura potrebna za ispit

Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila II

Povezane teme