unizg Pretraga

Kreiranje tekstila VI A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

ŠIFRA PREDMETA

44288

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (1+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati reljefne površine,
•    primijeniti različite likovne tehnike,
•    primijeniti reljefnost kao likovni element u kreiranju,
riješiti zadatak u okviru zadanih parametara
•    analizirati vlastiti rad,
•    producirati nove ideje,
•    koristiti različite izvore inspiracije

Okvirni sadržaj predmeta

Promatranje, analiza i upoznavanje mnogobrojnih tekstura u tekstilu i ukupnoj pojavnosti. Vježbe stvaranja reljefnih tekstura i površina s naglaskom na individualnom izboru oblika materija i kompozicija. Vježbe komponiranja obojenih reljefnih površina. Upoznavanje i vježbe komponiranja višeslojnog odnosa

Cilj predmeta

Razvijati: kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu u cilju pronalaženja vlastitog izraza, sposobnost argumentiranog vrednovanje svojeg i tuđeg likovnog izraza, sposobnost permanentne produkcije ideja, sposobnost samostalnog postavljanja i rješavanja zadatka u području kreativnosti i sposobnost njihove kvalitetne usmene i pismene prezentacije. Poznavati proces nastanka proizvoda od ideje do realizacije, osvijestiti složenost tog procesa, osvijestiti mjesto, ulogu i važnost dizajnera u tom procesu, te važnost timskog rada i povezivanja i korištenja svih znanja stečenih tijekom studija. Osvijestiti ukupna do sada stečena znanja, vještine i kompetencije, postignuti stupanj razvoja likovnosti, kreativnosti i individualnosti u likovnom izrazu i mogućnosti njihove upotrebe na konkretnim poslovima i kao baze za cjeloživotno učenje

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povijesti umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila VI A

Povezane teme