unizg Pretraga

Povijest tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

Šifra predmeta

44290

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati stilske karakteristike tekstilnih proizvoda;
•    osvjestiti ulogu tekstilija u stvaranju putova komunikacije među kulturama i civilizacijama te
•    uočavati značaj tekstila u formiranju gradova i procvata ekonomije;
•    identificirati veze između tehnologija i estetske dimenzije tekstila.
•    definirati mjesto i ulogu tekstila obzirom na funkciju (odjeća, elementi odjeće, oblikovanje prostora...)
•    Pismeno istražiti izvore za analizu povijesnih stilskih razdoblja

Okvirni sadržaj predmeta

Razvoj umijeća predenja i tkanja. Prva vlakna i osnovne tehnike tkanja. Usavršavanje tekstilne proizvodnje: prve povijesne civilizacije. Svila i putovi svile. Tapiserije i ćilimarstvo.Tekstilni proizvodi i prožimanje kultura: Bizant i srednji vijek. Procvat tekstilnih centara: reneasansa. Pojava čipke. Veziljstvo. Usavršavanje tehnologija od baroka do 19.stoljeća.Pamuk.Prema novim materijalima.

Cilj predmeta

Upoznati razvoj vještine predenja i tkanja kroz povijesna razdoblja,  Shvatiti ulogu tekstilnih tvorevina u povezivanju  kultura i civilizacija, Uočiti povezanost između estetskog aspekta i tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • Mary Schoeser: World textiles, Thames and Hudson, London, 2003.
  • Agnes Geijer: A History of textile Art, Passold Reseach Fund. London, 1979.
  • Čarolija niti, Katalog izložbe, MGC, Zagreb, 1988.

Dopunska literatura

  • Jacques Anquetil:Routes de soie, Lattes, Paris, 1992.

Povijest tekstila

Povezane teme