unizg Pretraga

Kreiranje tekstila VII A

Nositelji

izv. prof. art. Koraljka Kovač Dugandžić

Šifra predmeta

44293

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati suvremeni tekstil u koji su interpolirani elementi nacionalne etno baštine
•    stvori sinergijski učinak u kvalitativnom i vizualnom smislu.
•    preuzeti, simplificirati i prilagoditi prvotni motiv 
•    samostalno riješiti zadatak u okviru zadanih parametara,
•    kritički sagledati rad i producirati nove ideje koristeći nacionalnu etno baštinu kao izvor inspiracije
•    analizirati rad i producirati nove ideje koristeći nacionalnu etno baštinu kao izvor inspiracije

Okvirni sadržaj predmeta

Komponiranje prema izvorima iz nacionalne etno baštine prevedene u individualni likovni jezik. Kao izvor koriste se etnografski zapisi iz etnografskog praktikuma: teksture, boje, simboli, ornamenti, nošnja, nakit, ukrasi iz svih dijelova etno izraza. Vježbe vezenje po uzoru na etno tehnike i motive.

Cilj predmeta

Nastaviti razvijati kreativnost, likovnost i individualnost u likovnom izrazu kroz korištenje likovnog jezika, likovnih tehnika i proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka. Razvijati kriterije za vrednovanje svojeg i tuđeg likovnog izraza i sposobnost permanentne produkcije ideja. Kroz teoriju i praktičan rad istraživati, upoznavati i koristiti elemente nacionalne etno baštine kao poticaj u kreiranju. Usvajati nova znanja, razvijati nove vještine i sposobnosti, produbljivati svijesti o likovnom jeziku kroz stvaranje, vizualni materijal i teoriju.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povijesti umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila VII A

Povezane teme