unizg Pretraga

Tehnike realizacije tekstila I

Nositelji

prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

SURADNICI

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

Šifra predmeta

44291

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Dizajn tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (1+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razlikovati različite strukture pređa,
•    objasniti podjelu pređa s obzirom na različite karakteristike koje ju odlikuju,
•    primijeniti instrumentalne metode za ispitivanje svojstava pređa,
•    dizajnirati efektne pređe različitih konstrukcija,
•    proizvesti uzorke efektnih pređa,
•    izraditi vlastiti portfolio efektnih pređa,
•    razlikovati vrste netkanog tekstila i objasniti područja primjene, 
•    nabrojati glavne odrednice metoda ispitivanja pređa i netkanog tekstila.

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela i označavanje pređa. Vlakna za proizvodnju pređa. Postupci i tehnike proizvodnje pređa. Parametri konstrukcija, predenih, končanih, kablovanih i filamentnih pređa. Uvojitost pređe. Struktura i svojstva prstenaste, rotorske, obavijene, aerodinamičke i frikcijske pređe. Efektne pređe. Pređe novih svojstava. Parametri kvalitete pređe. Praktična Izrada pređe na prstenastoj i rotorskoj predilici. Izrada končane pređe na predilici s šupljim vretenom. Vlakna za izradu netkanog tekstila. Postupci izrade netkanog tekstila. Struktura i svojstva netkanog tekstila. Izrada netkanog tekstila određenih tehničkih parametara i svojstava.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje s dizajnom i  konstrukcijskim parametrima konvencionalnih i efektnih pređa. Student se upoznaje s osnovnim postupcima izrade pređa iz pamučnih, vunenih i vlasastih kemijskih vlakana te mješavina prirodnih i kemijskih vlakana. U sklopu ovog predmeta, student se upoznaje i s netkanim tekstilom – postupcima izrade i učvršćivanja, svojstvima te glavnim metodama ispitivanja.

Literatura potrebna za ispit

  • McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
  • Albrecht W., H. Fuchs, W. Kittelmann: Nonwoven Fabrics, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST
  • Članci iz Tehničke enciklopedije: Vlakna, Predenje
  • Grupa autora: Tekstilni priručnik, Tekstilni inštitut, Maribor.

Tehnike realizacije tekstila I

Povezane teme