unizg Pretraga

Netkani i tehnički tekstil

Nositelji

prof. dr. sc. Zenun Skenderi
izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

Šifra predmeta

29030

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno)i usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanjaima i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati značajke tehnoloških postupaka proizvodnje netkanog i tehničkog tekstila.
•    Definirati i razlikovati strukture i svojstva netkanog i tehničkog tekstila.
•    Definirati parametre kvalitete netkanog i tehničkog tekstila.
•    Opisati procese izrade geotekstila, medicinskog tekstila i tekstila za zaštitnu odjeću 
•    Definirati tehničko-tehnološke parametre proizvodnje i kvalitete proizvoda.

Okvirni sadržaj predmeta

Vlakna za netkani tekstil. Tehnička vlakna. Priprema vlakana. Izrade runa na grebenaljci. Aerodinamička metoda izrade runa. Izrada runa kod kemijskog predenja. Hidrodinamička metoda izrade runa. Učvršćenje runa mehaniničkim i termičkim postupcima te kemijskim vezivnim sredstvima. Tehničke pređe. Tehničke tkane i pletene strukture. Netkane tehničke strukture. Područja primjene netkanog i tehničkog tekstila. Tekstilom ojačani kompoziti. Parametri kvalitete netkanog i tehničkog tekstila.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje sa specifičnostima vlakan iz kojih se izrađuju tehnički tekstili, postupcima izrade, najnovijim tehnologijama i strojevima, postupcima obrade i dorade, primjeni i parametrima kvalitete.

Literatura potrebna za ispit

Albrecht W.,H. Fuchs, W.Kittelmann:Nonwoven Fabrics,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
Horrocks A R, S C Anand: Handbook of technical textile, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000

Dopunska literatura

Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Netkani i tehnički tekstil

Povezane teme