unizg Pretraga

Projektiranje pređa

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Šifra predmeta

29026

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno) i usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanjima i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti utjecaj različitih parametara sirovine i procesa proizvodnje na kvalitetu pređe,
•    usporediti svojstva različitih vrsta pređa,
•    primijeniti instrumentalne metode za ispitivanje svojstava pređa,
•    analizirati svojstva pojedine pređe i dati ukupnu ocjenu kvalitete,
•    usporediti rezultate dobivene mjerenjima pojedinog svojstva pređe s nomogramima Uster® statistike i 
•    projektirati parametre pređe i upravljati uređajima u praktikumu za izradu pređe
 

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela i označavanje pređa. Vlakna za proizvodnju pređa. Postupci i tehnike proizvodnje pređa. Parametri projektiranja predenih, končanih, kablovanih i filamentnih pređa. Uvojitost pređe. Struktura i svojstva prstenaste, rotorske, obavijene, aerodinamičke i frikcijske pređe. Efektne pređe. Pređe novih svojstava. Parametri kvalitete pređe.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje s osnovnim postupcima izrade pređa iz pamučnih, vunenih i vlasastih kemijskih vlakana te mješavina prirodnih i kemijskih vlakana. Student se nadalje upoznaje s osnovnim postupcima obrade i dorade pređa, te tehničkim i tehnološkim parametrima koji osiguravaju proizvodnju kvalitetne pređe za tkanje, pletenje ili druge namjene. Također, student se upoznaje sa svojstvima pređa i analizom istih.

Literatura potrebna za ispit

McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana., 1990
Simpson W.S. And G.H.Crawshaw: Wool: Science and technology, Woodhead Publishing limited, Cambridge, 2002

Dopunska literatura

Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Projektiranje pređa

Povezane teme