unizg Pretraga

Mehanika

Nositelji

prof. dr. sc. Budimir Mijović

Šifra predmeta

29024

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati mogućnosti i ograničenja metoda tehničke mehanike u opisivanju i rješavanju tehnoloških problema,
•    rješavati jednostavnije statičke i dinamičke zadaće primjenom analitičkih metoda,
•    rješavati jednostavnije vektorske zadaće statike i kinematike primjenom grafičkih metoda,
•    dimenzionirati napregnuto tijelo prema kriteriju čvrstoće u jednostavnijim slučajevima rastezanja, smicanja, torzije i savijanja,
•    analizirati pomake u jednostavnijim tijelima i konstrukcijama usljed linearno elastičnog deformiranja materijala,
•    izraditi tehnički izvještaj s analizom i rješenjem srednje složenog problema iz područja statike, čvrstoće, kinematike i dinamike.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Statika: redukcija sistema sila, uvjeti ravnoteže, unutarnje sile u presjeku štapa. Čvrstoća: pojam naprezanja i deformacije, Hookeov zakon, naprezanja pri rastezanju, smicanju, torziji i savijanju štapa. Kinematika: pravocrtno, krivocrtno i složeno gibanje čestice, rotacija i ravninsko gibanje krutog tijela. Uvod u analizu mehanizama: metode plana brzina i ubrzanja. Dinamika čestice: Newtonov zakon i D'Alembertov princip, zakoni impulsa i energije. Dinamika sistema čestica i krutog tijela: zakon gibanja, inercijske osobine. Uvod u vibracije.

Cilj predmeta

Upoznati studente s osnovnim sadržajima četiriju disciplina u sklopu tehničke mehanike – statike, čvrstoće, kinematike i dinamike. Razviti sposobnost primjene osnovnih zakonitosti mehanike u opisivanju i rješavanju jednostavnijih tehničkih problema koji uključuju mehaničko opterećenje i gibanje tijela i sustava.

Dopunska literatura

Muftić: Statika Alfirević: Nauka o čvrstoći
Jecić: Kinematika i dinamika

Mehanika

Povezane teme