unizg Pretraga

Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji

Nositelji

prof. dr. sc. Budimir Mijović

Šifra predmet

29038

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati statičke i kinematičke zakonitosti na kojima se temelje metode inženjerske analize ravninskih mehanizama,
•    prepoznati mehanizam u stroju i izraditi njegovu kinematsku skicu,
•    proračunati sile u tlačnom mehanizmu statičkom analizom temeljem uvjeta ravnoteže
•    analizirati gibanja točaka u ravninskom zglobno polužnom mehanizmu metodom plana brzina i ubrzanja, 
•    prepoznati izvedbe mehanizama za ostvarivanja pojedinih tehnoloških funkcija kakve se tipično susreću u strojevima u tehnologiji tekstila i odjeće,
•    prepoznati karakteristike stroja kao sto su snaga i broj okretaja ovisno o vrsti tehnološkog procesa,
•    usporediti tehničke karakteristike strojeve za predenje, tkanje, pletenje i šivanje
 

Okvirni sadržaj predmeta

Strojni sklopovi za prijenos vrtnje, kinematičke i dinamičke zakonitosti gibanja. Ravninski mehanizmi pokretani vrtnjom i relativnim gibanjem. Kinematička analiza motornog mehanizma, četverozglobnog mehanizmai mehanizma pokretanog cilindrom metodama plana brzina i ubrzanja. Primjeri primjene u mehanizmima strojeva za predenje, tkanje, pletenje, šivanje i glačanje.

Cilj predmeta

Upoznati studente s osnovnim osobinama mehanizama tipičnih za strojeve u tehnologiji tekstila i odjeće. Ukazati na mogućnosti pimjene metoda tehničke mehanike u jednostavnim inženjerskim analizama strojnih mehanizama kroz primjere tipične za tekstilne strojeve.

Dopunska literatura

Muftić: Teorija mehanizama

Mehanizmi strojeva u tekstilnoj tehnologiji

Povezane teme