unizg Pretraga

Upravljanje marketingom tekstila i mode

Nositelji

prof. dr. sc. Ivan Novak

Šifra predmeta

29034

STUDIJ, SMJER

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno) i usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Pored klasične mogućnosti polaganja ispita (usmeno ili pismeno), studenti ostvaruju pravo na polaganje ispita i putem kolokvija. Uvjet za pristupanje ispitu je prisustvovanje na predavanjima i seminarima, izrađen seminarski rad i aktivno sudjelovanje u nastavi.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razaznati i respektirati ulogu koncepcije marketinga u suvremenom poslovanju
•    analizirati marketinško okruženje i njegove
nekntrolirane čimbenike i kontrolirane varijable
•    razaznati svrhu i ulogu elemenata marketinškog miksa te ih koristiti
•    prepoznati važnost i značaj životnog ciklusa proizvoda i njegove faze, kao i financijske aspekte svake pojedine faze
identificirati tržište i segmentirati ga prema osnovnim principima i modelima segmentacije i preferencijama potrošača
•    identificirati i odabrati primjerene modele formiranja cijene
•    odrediti promotivni miks i odabrati marketinške kanale
•    izraditi osnovni marketing plan te razumjeti njegovi esencijalnu svrhu u poslovanju 
•    primijeniti stečeno znanje u poslovnim procesima
 

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove marketinga (Pojmovno određenje i bit marketinga, Tipologija i morfologija tržišta, Teorijska polazišta marketinga) 2. Upravljanje marketingom i suvremeni oblici primjene marketinga 3. Tržišno orijentirane strategije marketinga, planiranje, primjena i kontrola 4. Istraživanje tekstilnog i modnog tržišta i marketinški informacijski sustav 5. Analiza tekstilne i modne industrije

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim principima i koncepcijom marketinga, prikaz parktičnih primjera te shodno tome usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o marketingu, marketinškom miksu, istraživanju tržišta, razvoju novih proizvoda i upravljanju životnim vijekomi ciklusom postojećih proizvoda, zaštitom intelektualnog vlasništva i osnovnom strukturom troškova. Konačno, cilj je i studente naučiti i osposobiti za pisanje jednostavnog oblika marketing plana, kao i njegovu osnovnu svrhu primjene u gospodarskoj djelatnosti.

Literatura potrebna za ispit

Philip Kotler: Upravljanje marketingom: analiza, planiranje, primjena i kontrola, 9. izdanje, Mate, Zagreb, 2001., ISBN 953-6070-65-0
Gini Stephens Frings: Fashion from concept to consumer, 7. izdanje, Prentice-Hall, New Jersey, 2002., ISBN 0-13-033571-1
Zlatko Drvar: Marketing tekstilne i odjevne industrije, Zagreb, Samobor, 1985.

Dopunska literatura

Skupina autora: Marketing, urednici: Jozo. Previšić i Đurđana. Ozretić-Došen, Adventa, Zagreb, 2004.
Marin. Buble: Management, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Split, (1993./2003.),

Upravljanje marketingom tekstila i mode

Povezane teme