unizg Pretraga

Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Maja Somogyi Škoc

Šifra predmeta

29033

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

5 (2+3+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti temeljne spoznaje neophodne za razumijevanje fizikalno-mehaničkih svojstava tekstilija,
•    utvrditi znanja o ispitivanju temeljnih dimenzijskih, morfoloških i konstrukcijskih karakteristika tekstilija,
•    primijeniti metode i postupke ispitivanja tekstilija na djelovanje raznih vrsta opterećenja,
•    analizirati fizikalno-mehaničke metode ispitivanja vlakana, pređa, tkanina, pletiva, geotekstila, patent zatvarača, čičak zatvarača i sl.,
•    objasniti utjecaj morfoloških i konstrukcijskih karakteristika tekstilija na uporabna svojstva,
•    ocijeniti i procijeniti ponašanje te trajnost tekstilije u uvjetima uporabe,
•    primijeniti sve preduvjete i elemente koji  osiguravaju egzaktnost ispitivanja  te reproducibilnost rezultata ispitivanja, 
•    kreirati kritički pristup pri ispitivanju i vrednovanju tekstila.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Ispitivanje, kontrola i osiguranje kvalitete tekstila. On-line i off-line kontrola procesa. Ispitivanje tekstila na uzorcima - zahtjevi na uzorak i uzorkovanje, pouzdanost i ponovljivost mjernih rezultata, statističko vrednovanje. Standardna atmosfera za ispitivanje i kondicioniranje uzoraka. Ispitivanje temeljnih dimenzijskih, konstrukcijskih i morfoloških značajki vlakna, pređa i plošnih tekstilija - duljina, finoća, zrelost i kovrčavost vlakana; finoća, uvojitost, nejednolikost, frikcjske karakteristike, klasiranje i označivanje pređa. Ispitivanje mehaničkih svojstava tekstilija - otpornost na vlačnu silu, savitljivost i krutost, otpornost na uvijanje, trganje i utrgavanje, probijanje, habanje. Relevantne fizičke veličine i pokazatelji - čvrstoća, elastičnost, moduli, deformabilnost.

Cilj predmeta

Ovladavanje metodologijom i tehnikom ispitivanja fizikalnih i mehaničkih svojstava vlakana, pređa i plošnih proizvoda, relevantnih za njihovu preradivost i krajnju primjenu. Osposobljenost za kontrolu tekstilno-mehaničkih procesa i laboratorijsko ispitivanje fizikalnih svojstava.

Literatura potrebna za ispit

R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučlište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995

Dopunska literatura

M. Bona: Statistical Methods for the Textile Industry, Textilia 1993
Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila (HRN F.S....)
R. Čunko, E. Pezelj: Vježbe iz ispitivanja tekstila, interna skripta

Fizikalno-mehanička ispitivanja tekstila

Povezane teme