unizg Pretraga

Predenje

Nositelji

prof. dr. sc. Zenun Skenderi

suradnici

izv. prof. dr. sc. Dragana Kopitar

Šifra predmeta

29025

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno) i usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati značajke i načine (postupke) izrade predenih pređa
•    Primjeniti različite postupke izrade predenih pređa
•    Izraditi planove predenja za izradu pređa iz različitih mješavina kako u pogledu vrte sirovine tako i u
pogledu različitih postotaka pojedinih komponetni
•    Analizirati i kritički rasuđivati o pojedinim postupcima (grebenani, polučešljani i češljani postupak za pamuk, vunu, lan i mješavine)
•    Definirati sustav kontrole i upravljanja suvremenih procesa proizvodnje predenih pređa
•    izračunati sve potrebne tehničko-tehnološke
parametre strojeva (proizvodni učinak, parcijalna istezanja, količinu otpada itd.)
•    procijeniti parametre kvalitete u ovisnosti o
tehnologiji, sirovini i namjeni pređe (nejednoličnost, greške, rastezna svojstva)

Okvirni sadržaj predmeta

Vlakna za izradu pređa. Postupci izrade predenih pređa od prirodnih i/ili kemijskih vlakana. Prstenasto, rotorsko i aerodinamičko predenje. Prematanje i čišćenje pređe. Končanje. Obrada i dorada pređe. Osnovne konstrukcijske značajke jednostrukih, končanih i kablovanih pređa. Strukture i svojstva pređa. Parametri kvalitete pređa.

Cilj predmeta

Ovladavanje suvremenim postupcima izrade predenih pređa. Postupci izrade pamučne i vunene pređe te pređe iz mješavina prirodnih i umjetnih vlakana. Ovladavanje postupcima izračuna tehničkih i tehnoloških parametara pojedinih strojeva. Upoznavanje i s kontrolnim sustavima i sustavima upravljanja te CIM sustavima u predionici. Ovladavanje postupcima obrade i dorade pređa: prematanje,čišćenje, strukanje, končanje, merceriziranje i smuđenje pređe.

Literatura potrebna za ispit

McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana., 1990
Simpson W.S. And G.H.Crawshaw: Wool: Science and technology, Woodhead Publishing limited, Cambridge, 2002

Dopunska literatura

Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Predenje

Povezane teme