unizg Pretraga

Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi

Nositelji

prof. dr. sc. Ivan Novak

Šifra predmeta

29029

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Projektiranje i menadžment tekstila
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno) i usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovitost pohađanja nastave, izrada vježbi, predaja i kolokvij kvantitativnih vježbi.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razaznati svrhu, ulogu i funkcije poduzetništva u suvremenom poslovanju
•    analizirati poslovne rizike
•    definirati važnost, značaj i konstitutivne oblike trgovačkih društava
•    identificirati ključne osobine uspješnog poduzetnika
•    prepoznati važne financijske pokazatelje poslovanja
•    izraditi osnovni poslovni plan te razumjeti njegovi svrhu u poslovanju
•    primijeniti stečeno znanje u poslovnim procesima
 

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u ekonomiku poduzetništva; Teorija poduzeća i podjela; Karakteristike malih poduzeća i mala poduzeća u tekstilstvu i modi; Pojam poduzetnika i poduzetništva; Pretpostavke razvitka poduzetništva u Hrvatskoj; Poduzetničke funkcije; Oblici poduzetništva; Poslovni rizici i poduzetništvo; O kretativnosti i poslovnim idejama i planovima u poduzetništvu mode i tekstilstva; Managerske funkcije u poduzeću; Management ljudskim resursima u modi i tekstilstvu; Struktura troškova i stavovi poduzetnika u modi i tekstilstvu; Utvrđivanje vrijedosti poduzeća općenito i posebitosti poduzeća u modi i tekstilstvu; Poslovna politika i zakonitosti makroekonomskog okruženja u poduzetništvu.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata s osnovnim principima poduzetništva, prikaz parktičnih primjera iz gospodarstva, te shodno tome usvajanje teorijskih i praktičnih znanja o poslovnom poduzetništvu, gospodarskom sustavu,
izicima poslovanja, osnovnim funkcijama poduzetništva, osnivanju poslovnih subjekata i pokretanju poduzetničkih projekata, kao i njihovu osnovnu svrhu primjene u gospodarskoj djelatnosti.

Literatura potrebna za ispit

Ruža, Franjo; Veselica, Vladimir; et al.,( 2002.): Ekonomika poduzeća: uvod u poslovnu ekonomiju; TIVA-Tiskara Varaždin
Deželjin,Jadranka; Deželjin, Josip; Dujmović, Marčelo; Tadin, Hrvoje; Vujić, Vidoje,(2002.): Poduzetnički management: izazov, rizik, zadovoljstvo; EMEP Consult, Sveučilište Rijeka, Veleučilište u Rijeci i HITA, Zagreb.
Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D.,(1999.): Ekonomija, XV izdanje, MATE d.o.o., Zagreb

Dopunska literatura

Siropolis, Nicholas, C.,(1995.) Menadžment malog poduzeća: vodič u poduzetništvo, izdanje IV, MATE d.o.o., Zagreb
Skupina autora: Interni materijali predavanja, TTF, Zagreb
Schroeder, Roger, G.,(1999.): Upravljanje proizvodnjom, odlučivanje u funkciji proizvodnje, MATE,d.o.o., Zagreb

Ekonomika poduzetništva u tekstilu i modi

Povezane teme