unizg Pretraga

Kreiranje tekstila III

Nositelji

red. prof. art. Andrea Pavetić, Prof. likovne kulture

Šifra predmeta

44217

Studij, SMJER

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (1+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Likovno kreativna mapa

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    kreirati tekstil za odjeću,
•    riješiti zadatak u okviru zadanih parametara,
•    analizirati rad, producirati nove ideje, koristiti različite izvore inspiracije,
•    prepoznati ulogu dizajnera u procesu proizvodnje tekstilnog proizvoda,
•    riješiti zadatak u suradnji s članovima tima

Okvirni sadržaj predmeta

Upoznavanje i istraživanje vrijednosti dvodimenzionalnog elementa plohe u beskonačnim mogućnostima komponiranja, važnosti oblika, materijalnosti, proporcionalnosti i geometričnosti. Točka kao ploha i sredstvo stvaranja iluzije plastičnosti, teksture, centra kompozicije, šupljine. Komponiranje plohe i točke u raznim likovnim tehnikama u potrazi za individualnim izrazom.

Cilj predmeta

Na razini diplomskog studija i dalje nastaviti razvijati procese započete na preddiplomskom studiju: proces razvijanja kreativnosti, likovnosti i individualnosti u likovnom izrazu, proces usvajanja i korištenja likovnog jezika, likovnih tehnika, proces razvoja vještine samostalnog rješavanja zadataka, proces osvještavanja kriterija za vrednovanje svojeg i tuđeg likovnog izraza kroz praksu i sposobnost permanentne produkcije ideja. Kroz teoriju i praktični rad razvijati sposobnosti kreiranja tekstila za odjeću. Razvijati sposobnosti prezentacije svog rada. Upoznavati se sa ulogom i mjestom dizajnera u procesu proizvodnje proizvoda i važnosti njegove kvalitetne suradnje i komunikacije sa stručnjacima iz drugih područja. Razvijati sposobnost rada i komunikacije u timu, te  vještine prezentacije svog rada. Kroz rješavanje zadataka objedinjavati znanja stečena na drugim predmetima.

Literatura potrebna za ispit

  • Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povijesti umjetnosti, povijesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša, oblikovanja tekstila, časopisi itd.

Dopunska literatura

  • Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.

Kreiranje tekstila III

Povezane teme