unizg Pretraga

Konstrukcija pređa

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ivana Salopek Čubrić

Šifra predmeta

44215

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila

Satnica

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit(2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    usporediti svojstva različitih vrsta pređa,
•    primijeniti instrumentalne metode za ispitivanje svojstava pređa,
•    analizirati rezultate dobivene ispitivanjem pojedinog svojstva pređa,
•    upravljati uređajima u praktikumu i proizvesti uzorke efektne pređe,
•    dizajnirati efektne pređe različitih konstrukcija i 
•    izraditi vlastiti portfolio efektnih pređa.

Okvirni sadržaj predmeta

Podjela i označavanje pređa. Vlakna za proizvodnju pređa. Postupci i tehnike proizvodnje pređa. Parametri konstrukcija predenih. Uvojitost pređe. Struktura i svojstva prstenaste, rotorske, obavijene i aerodinamičke pređe. Parametri kvalitete pređe.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje s osnovnim postupcima izrade pređa iz pamučnih, vunenih i vlasastih kemijskih vlakana te mješavina prirodnih i kemijskih vlakana. Student se nadalje upoznaje s konstrukcijskim parametrima i svojstvima konvencionalnih i efektnih pređa, te pređa posebnih svojstava.

Literatura potrebna za ispit

  • McCreight D. J., R. W. Feil, J. H. Booterbaugh, E. E. Backe: Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Limited, 1999
  • Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana., 1990
  • Simpson W.S. And G.H.Crawshaw: Wool: Science and technology, Woodhead Publishing limited, Cambridge, 2002

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST
  • Članci iz Tehničke enciklopedije: Vlakna, Predenje
  • Grupa autora: Tekstilni priručnik, Tekstilni inštitut, Maribor.

Konstrukcija pređa

Povezane teme