unizg Pretraga

Netkani tekstil

Nositelji

doc. dr. sc. Dragana Kopitar

Studij, modul

TTI - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit

Preduvjet za ispit

Prisutnost na predavanja i odrađene sve vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Auditorne, laboratorijske, radioničke

Okvirni sadržaj predmeta

Vlakna za proizvodnju netkanog tekstila. Priprema vlakana. Postupci izrade runa: mehanički aerodinamički, hidrodinamički. Izrada runa kod kemijskog predenja. Učvršćenje runa iglanjem, kemijskim vezivnim sredstvima i termičkim postupkom. Područja primjene netkanog tekstila. Netkanim tekstilom ojačani kompoziti. Parametri kvalitete netkanog tekstila.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se student upozna sa vlaknima iz kojih se izrađuje netkani tekstil i glavnim postupcima izrade netkanog tekstila, različitim tehnologijama i strojevima, postupcima obrade i dorade, kao i parametrima kvalitete netkanog tekstila.

Literatura potrebna za ispit

  • Albrecht W.,H. Fuchs, W.Kittelmann: Nonwoven Fabrics,WILEY-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, Weinheim, 2003
  • Horrocks A R, S C Anand: Hadnbook of technical textile, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, 2000

Dopunska literatura

  • Članci iz časopisa Tekstil, HIST

Netkani tekstil

Povezane teme