unizg Pretraga

Teorija znanosti

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

Šifra predmeta

44275

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

2 (2+0+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    analizirati povijesne preduvjete i nastanak novovjekovnih znanosti.
•    primjeniti metodologiju humanističkih znanosti u konkretnom teorijskom istraživanju.
•    pratiti literaturu iz područja teorije znanosti i primjeniti je u okviru znanstvenog rada
•    raspravljati o novim rezultatima znanosti i tehnologije.
•    aktivno povezati znanja iz različitih područja društveno-humanističkih znanosti.

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam spoznaje, vrste i znanosti o spoznaji; Pojam znanosti i njihova podjela; Karakteristike modernih znanosti i njihova podjela (egzaktnost, empiričnost, eksperimentalnost…); Vrste i načini pristupa modernim znanostima (filozofijski, sociologijski, psihologijski....); Povijest znanosti i promjena znanstvenih paradigmi; Pojam znanstvene metode i osnove znanstvene metodologije; Znanstveno istraživanje, pojam i vrste znanstvenog objašnjenja, znanstvene činjenice; Pojam zakona, znanstveno predviđanje, tehničko ovladavanje, raspolaganje, iskorištavanje, modificiranje; Povezanost znanosti, tehnike, tehnologija i gospodarstva; Sudbina čovjeka i prirode u globalnom znanstveno-tehničkom okruženju; Suvremeno sporenje između kreacionista, evolucionista i filozofa.

Cilj predmeta

Predmet otvara studentu opći pogled na karakteristike, matematičko-logičku i istraživačku metodologiju modernih znanosti. Uvid u suvremeni pojam znanstvenosti, njegovu povijest i obrate znanstvenih paradigmi omogućuje promišljanje i uključivanje u raspravu o krajnjim mogućnostima, rezultatima, granicama, tehničkoj prožetosti i gospodarskoj učinkovitosti modernih znanosti. Cilj je predmeta uzdizanje do mogućnosti razmišljanja i ispitivanja globalnih i cjelovito životnih posljedica koje donose suvremene tehno-znanosti, znanstvene tehnologije i uopće suvremeni znanstveni pristup životu. Uvid u najnovije znanstvene probleme i rasprave otvara mogućnost uključivanja u promišljanja krize i granica suvremene znanstvene paradigme.

Literatura potrebna za ispit

  • Galović, M., UVOD U FILOZOFIJU ZNANOSTI, Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb, 1997.
  • Kuhn, Th., STRUKTURA ZNANSTVENIH REVOLUCIJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
  • Ben-David, J., ULOGA ZNANSTVENIKA U DRUŠTVU, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
  • Heisenberg, W., SLIKA SVIJETA SUVREMENE FIZIKE, KruZak, Zagreb, 1998.
  • Rifkin, J., BIOTEHNOLOŠKO STOLJEĆE, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

  • Russell, P., BUDJENJE PLANETA, Globus, Zagreb, 1989.
  • Horgan, J. KRAJ ZNANOSTI, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  • Feynmann, R., OSOBITOST FIZIKALNIH ZAKONA, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
  • Feyerabend, P., PROTIV METODE, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987.

Teorija znanosti

Povezane teme