unizg Pretraga

Kvaliteta tekstila i odjeće

Nositelji

prof. dr. sc. Antoneta Tomljenović

Suradnici

Juro Živičnjak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

44260

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn tekstila
TTI - diplomski, smjer Industrijski dizajn odjeće

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

6

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe, seminarski rad, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

PREDUVJET ZA ISPIT

Završene vježbe, predana pisana izvješća i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati temeljna svojstva i postupke vrjednovanja kvalitete pojedinih skupina tekstilnih materijala,
•    ispitati i ocijeniti kvalitetu tekstila i odjeće,
•    predvidjeti ponašanje tekstila i odjeće tijekom uporabe i njege,
•    ocijeniti prikladnost primjene pojedine tekstilije za određenu namjenu, 
•    primijeniti dobivena znanja u odabiru vrste tekstilnih materijala za osmišljavanje, projektiranje i izradu gotovog proizvoda,
•    izraditi proizvođačku specifikaciju i obavijest o proizvodu (deklaraciju) tekstilnog proizvoda,
•    definirati značaj tehničkih, marketinško - dizajnerskih te humano- i proizvodno- ekoloških zahtjeva na kvalitetu,
•    ocijeniti vjerodostojnost znakova kvalitete gotovih proizvoda.

Okvirni sadržaj predmeta

Pojmovno određenje kvalitete tekstilnih proizvoda. Specificiranje kvalitete. Tehnički, marketinški i ekološki zahtjevi na kvalitetu. Označivanje kvalitete tekstilnih proizvoda: obvezno označivanje – deklariranje u skladu s važećom normativnom  i zakonskom legislativom; neobvezno dodatno označivanje. Vrste i primjeri znakova kvalitete: značajke, poruke i vjerodostojnost poruka. Vrjednovanje kvalitete temeljnih vrsta tekstilnih materijala i proizvoda: pristup ispitivanju na uzorcima, pouzdanost ispitivanja i zahtjevi, prostor za ispitivanje i kondicioniranje. Metodika ispitivanja temeljnih svojstva vlakana i pređa, relevantnih za ocjenu njihove kvalitete. Ocjena kvalitete i ispitivanje temeljnih, uporabnih, estetskih i funkcionalnih svojstava plošnog tekstila i odjeće: kvaliteta izrade, dimenzijske i konstrukcijske karakteristike plošnog tekstila; čvrstoća i istezljivost, čvrstoća šava, smicanje niti uz šav, otpornost na daljnje trganje;  otpornost na habanje, sklonost pilingu, stabilnost dimenzija i postojanost obojenja u uvjetima uporabe i njege, sklonost nabijanju statičkim elektricitetom, udobnost; krutost,  savitljivost, pad, nabiranje, stlačivost, elastičnost; vodoodbojnost, vodonepropusnost, otpornost na gorenje. Označivanje i deklariranje tekstilnih proizvoda na temelju rezultata ispitivanja.

Cilj predmeta

Stjecanje znanja o specifičnostima kvalitete linearnog i plošnog tekstila kao i od njih izrađenih gotovih proizvoda te o njihovu ispitivanju, vrjednovanju i označivanju. Cilj laboratorijskih vježbi, sadržajno vezanih uz predavanja, je  kroz samostalan rad osposobiti studente: za ispitivanje i objektivno vrjednovanje kvalitete tekstila i odjeće; za izradu proizvođačke specifikacije uvažavajući tehničke, marketinške i ekološke zahtjeve na kvalitetu osmišljenog i projektiranog gotovog proizvoda; kao i obavijesti o proizvodu (deklaracije) u skladu s važećom normativnom  i zakonskom legislativom.
Uključivanjem studenata u vannastavni stručni i znanstveni rad poticati ih na stjecanje dodatnih znanja iz područja kvalitete tekstilnih proizvoda, njihova ispitivanja i označivanja. 

LITERATURA POTREBNA ZA ISPIT

•    Materijali dostupni kroz Merlin sustav za e-učenje. E-kolegij: A. Tomljenović: Kvaliteta tekstila i odjeće
•    A. Tomljenović: Kvaliteta tekstila i odjeće – materijali za vježbe (interna skripta) 

DOPUNSKA LITERATURA


•    R. Čunko: Kvaliteta tekstilnih proizvoda, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Zrinski d.d., ISBN 978-953-7105-29-7, Zagreb, 2009. 
•    R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučilište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995.
•    Rose Sinclar: Textiles and Fashion, Materials, Design and Fashion, ISBN 978-1-84569-931-4, The Textile Institute Woodhead Publishing, Cambridge, 2015
•    Jinlian HU: Fabric testing, Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, ISBN 978-1-84569-297-1,  Boca Raton Boston New York Washington DC, Cambridge England, 2008
•    Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila i odjeće 
•    Izbor članaka iz domaće i strane literature
 

Kvaliteta tekstila i odjeće

Povezane teme