unizg Pretraga

Teorijski osnovi kazališne produkcije

Nositelji

dr. sc. Ljubica Anđelković Džambić, predavač, vanjski suradnik

šifra predmeta

44360

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

4 (2+0+2)

ECTS

4

Provjera znanja

Seminarski rad, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, pročitana literatura, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti teorijske pristupe kazališnoj produkciji danas u svijetu
•    analizirati dosadašnje pristupe produkciji unutar različitih znanstvenih disciplina, umjetnosti, te
interdisciplinarnih istraživanja sveze tehnologije, ekonomije i marketinga u kazalištu danas
•    Opisati mehanizme promjena zahtjeva produkcije u kazalištu s promjenama u načinu financiranja kulture u europskom i drugim prostorima od kraja 1960-ih godina do danas
•    Opisati povijesnu dinamiku produkcije u kazalištu kao i u drugim medijima suvremene umjetnosti (film, televizija, moda)
•    Prepoznati kako dolazi do interakcije između
različitih medija suvremene produkcije u kojima kazalište postaje prostorom istraživanja i eksperimenta s novim tehnologijama i izvedbenom praksom
Definirati osnovne karakteristike funkcioniranja suvremenih modela produkcije (u domeni proizvodnje, institucionalne medijacije i izvedbe) na lokalnoj i globalnoj razini

Okvirni sadržaj predmeta

Sadržaj kolegija su teorijska osnova kazališne produkcije: kao što su organizacija, planiranje, ustroj poslova, financiranje, proizvodnja, eksploatacija i plasman proizvoda.

Cilj predmeta

Cilj je predmeta upoznati studente sa temeljnim teorijskim spoznajama iz dinamičnog područja kazališne produkcije. Studenti će naučiti razlikovati modele primjenjivosti kazališnih elemenata na konkretnu proizvodnju u kazalištu, kao i posebnosti kazališne proizvodnje u odnosu na proizvodnju u gospodarstvu, te posebnosti ustroja, organiziranja i planiranja kazališne proizvodnje i načine i metode praćenja izvršenja poslova.
Cilj je predmeta osposobiti studente za izradu osnovnih modela različitih vrsta kazališnih planova, kazališnih troškovnika i prepoznavanje tipova i vrsta poslovne organizacije u kazalištima. Isto tako studenti će biti u stanju razumjeti djelovanje općeprihvaćenih dijagrama za praćenje izvršenja proizvodnje i planiranje poslova, usklađivanje modela projekata s tipovima i vrstama poslovne organizacije u različitim tipovima poslovne organizacije i različitim kazališnim strukturama.

Literatura potrebna za ispit

  • M. Dragičević Šešić, B. Stojković: Kultura: menadžment /animacija /marketing, Kulturno informativni centar, Zagreb, 2013.
  • J. Pavičić, N. Alfirević, Lj. Aleksić: Marketing i menadžment u kulturi i umjetnosti (poglavlje 2. i 3.), Masmedija, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura

  • Lukić, D: Kazalište u svom okruženju, knjiga 1, Leykam International d.o.o, Zagreb, 2010. 
  • S. Dragojević, M. Dragičević Šešić: Menadžment umjetnosti u turbulentnim vremenima, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2008.  
  • D. Goleman: Emocionalna inteligencija u poslu, Mozaik knjiga, Zagreb, 2010. (2007)
  • V. Lončar:  Kazališna tranzicija u Hrvatskoj, kulturni, zakonodavni i organizacijski aspekti (8.poglavlje), Meandarmedija, Zagreb, 2013. 

Teorijski osnovi kazališne produkcije

Povezane teme