unizg Pretraga

Primijenjena kostimografija II

Nositelji

doc. dr. art. Ivana Bakal, vanjski suradnik

šifra predmeta

44368

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

4 (1+2+1)

ECTS

8

Provjera znanja

Parcijalni ispit – praćenje izade crteža, mapa i praktičnog rada- projekta ili izrade kostima, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, mapa i seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, seminari

Vrsta vježbi

Praktične

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti osnovna likovna načela i analizirati smjerove u kostimografiji
•    primijeniti osnovne kostimografske tehnike
•    izraziti se u trodimenzionalnoj formi
•    Razlikovati specifične karakteristike materijala i njihovo konvencionalno značenje
•    analizirati suvremene tehnologije i materijale i primijeniti ih pri modeliranju i vlastitoj prezentaciji
•    prepoznati vlastiti likovni izričaj te usporediti ga s umjetnicima iz prošlosti i sadašnjosti

Okvirni sadržaj predmeta

Likovni elementi kojima se gradi kazališni odnos kostim - protagonist, kazališna maska, period 19. i 20 stoljeća, kostimografska skica, kontakt sa redateljem koji zadaje konkretan tekst. Obrada sa dva aspekta. Izrada kazališne maske.

Cilj predmeta

Upoznavanje rada kostimografa kao dijela timskog rada na projektu na pr. u kazalištu

Literatura potrebna za ispit

  • A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
  • The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
  • The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.

Primijenjena kostimografija II

Povezane teme