unizg Pretraga

Povijest odijevanja I/014

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Katarina Nina Simončič

šifra predmeta

137507

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+0+1)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati i valorizirati izvore za rekonstrukciju modnih razdoblja od antike do 15.stoljeća
•    Poznavati odjevnu terminologiju od antike do manirizma
•    Prepoznati stilske karakteristike muške i ženske mode od anitke do 15. stoljeća
•    Objasniti sličnosti i razlike u stilskim karakteristima mode od romanike do manirizma
•    Odrediti razloge i uvjete modnih pojava do razdoblja manirizma
•    Pismeno istražiti izvore za rekonstrukciju stilskih razdoblja do manirizma
•    prenositi povijesne izvore u suvremeni jezik;
•    sagledavati odjeću i elemente odjeće povijesnih razdoblja kao segmenata cjelokupnog vizualnog okvira

Okvirni sadržaj predmeta

Pregled razvoja odjeće od prvih početaka odijevanje do srednjeg vijeka. Odijevanje u određenim povijesnim razdobljima: stari vijek, srednji vijek, sagledava se u kontekstu povijesnih i društvenih zbivanja i umjetnosti, te se utvrđuju zajednička stilska obilježja. Odjeća se sagledava kao složeno likovno djelo, stoga se težište stavlja na analizu svih elemenata odjevne kompozicije, njihovih oblika, svojstava, međusobnih odnosa.

Cilj predmeta

Proširiti i nadograditi znanja stečena na preddiplomskom studiju; potaknuti i uputiti studente prema  istraživačkom radu; osposobiti ih za samostalna istraživanja; razviti interes prema sagledavanju šireg društveno-povijesnog i kulturalnoga konteksta kojeg je fenomen odijevanja tek jedan od vizualnih znakova. Osvijestiti odjeću kao dio sustava: a) u užem smislu: elementi vezani iz tijelo,te b) u širem smislu,kao segment  cjelokupnog vizualnog i društevnog sustava.
Usvajanje metodologije istraživanja putem raznovrsnih izvora : likovnih, pisanih dokumenata, književnih djela.

Literatura potrebna za ispit

  • Francois Boucher: Historie du Costume, Flammarion, Paris, 1965.
  • Max von Boehn: Die Mode, Bruckmann, Munchen, 1996.
  • Ingrid Loschek. Mode und Costumlexicon, Reclam, Stuttgart, 1987.
  • Ingrid Loschek. Mode in 20.Jahrhundert, Bruckmann, Munchen,1993.
  • Ingrid Loschek: Accessoires, Bruckmann, Munchen,1993.

Povijest odijevanja I/014

Povezane teme