unizg Pretraga

Teorija mode I

Nositelji

prof. dr. sc. Žarko Paić

suradnici

Petra Krpan, mag. ing. des. text., asistent

šifra predmeta

44283

Studij, smjer

TMD - diplomski, smjer Kostimografija

Satnica

3 (1+0+2)

ECTS

6

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Redovno pohađanje nastave, seminarski rad

Oblik provođenja nastave

Predavanja, seminari

Vrsta vježbi

Seminar

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti transdisciplinarno utemeljenje mode kao područja istraživanja kulture i društva u globalno doba
napisati teorijski rad kao preduvjet za daljnje samostalno bavljenje modom u globalnim uvjetima medijske reprezentacije mode
•    razmatrati odnose između društvenih i humanističkih znanosti, novih tehnologija i umjetnosti
•    analizirati koncepte modnih dizajnera i napraviti case-study o fenomenima mode u društvenim promjenama danas
•    objasniti različite društvene i kulturne fenomene mode danas – od elitne mode do subkulture
•    primijeniti znanja iz različitih disciplina u okviru teorija mode koja pridonose boljem razumijevanju mode i njezinom sve većem utjecaju na javni život

Okvirni sadržaj predmeta

Suvremene teorije mode (psihoanalitička, socijalno-klasna, antropologijska, cultural studies); Moda kao sustav znakova; Povijesno podrijetlo mode; Umjetnost i moda; Društvena diferencijacija i kulturna integracija; Efemernost mode i simbolička reprezentacija; Moda kao ideološki sustav; Subkulture i ulični stilovi; Demokratizacija mode; Govor mode; Moda i društvo spektakla; Stilovi života i modne prebrazbe; Dizajniranje tijela; Moda i postmoderna; Antimoda

Cilj predmeta

Osposobiti studente za kritičko razumijevanje složenog fenomena mode u suvremenim postindustrijskim društvima. Znanja koje studenti usvajaju iz društvenih i humanističkih znanosti u interdisciplinarnoj teoriji mode usmjereno je razvijanju kritičke i kreativne sposobnosti prepoznavanja društvene funkcije i simboličke reprezentacije mode. Moda se u suvremenom svijetu razmatra kao sustav znakova, društveni obrazac vrijednosti i način stjecanja kolektivnoga i individualnog identiteta. Usvajanjem spoznaja iz najnovije literature iz interdisciplinarnog područja modnih studija, predmet omogućava studentima uvid u stanje suvremene rasprave o znanstvenom proučavanju mode kao jednog od važnih društvenih i kulturnih fenomena vizualne konstrukcije kulture.

Literatura potrebna za ispit

  • Žarko Paić, VRTOGLAVICA U MODI, Altagama, Zagreb, 2007.
  • Mirna Cvitan-Černelić, Djurdja Bartlett, Tonči Vladislavić (prir. ) MODA – POVIJEST; TEORIJA I SOCIOLOGIJA MODE, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
  • Malcom Barnard, FASHION AS COMMUNICATION, Routledge, London, 2001.
  • Georg Simmel, KONTRAPUNKTI KULTURE, Jesenski i Turk, Zagreb, 1999.
  • Milan Galović, MODA – Zastiranje i otkrivanje, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
  • Gilles Lipovetsky, EMPIRE OF FASHION, Princeton University Press, 1994.

Teorija mode I

Povezane teme