unizg Pretraga

S Ekonomika poduzetništva u tekstilstvu

Nositelji

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač

šifra predmeta

57023

Studij, smjer

TOOT – preddiplomski stručni, smjer Odjevna tehnologija

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Razlikovati pojedine oblike poslovnih subjekta na tržištu prema pravnom statusu 
•    Prepoznati prednosti i nedostatke u sustavu osnivanja, opsegu poslovanja, načinu organizacije i osnovnim financijskim karakteristikama poslovanja pojedinih poslovnih subjekata.
•    Razmišljati u pogledu samostalnog otvaranja poslovanja.
•    Prepoznati strukturu troškova u tekstilnom poduzeću
•    Usvojiti vještine vezane uz sustav komuniciranja i ponašanja na različitim razinama poslovanja

Okvirni sadržaj predmeta

Student će prepoznati specifičnosti u osnivanju, pravnim karakteristikama, načinu organiziranja i poslovanja pravnih subjekata registriranih na području Republike Hrvatske, s naglaskom na poslovanje tekstilnih poduzeća.

Cilj predmeta

Opći je cilj razviti kod studenta mogućnosti prepoznavanja specifičnosti u poslovanju i osnivanju pravnih subjekata registriranih na području Republike Hrvatske, čija je osnovna djelatnost proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda. Zatim razviti način razmišljanja i zaključivanja vezan uz prednosti i nedostatke djelovanja pojedinih oblika poduzeća i drugih poslovnih subjekata, ali i promišljanje u okvirima vlastitog pokretanja poslovanja.  Nadalje studenti će biti upoznati i sa strukturom organizacije poslovnih subjekata i načinom komunikacije na pojedinim razinama poslovanja. Zatim strukturom i dinamikom troškova, izradom kalkulacija cijena. Kroz primjere i praktičnu nastavu te samostalni rad studenata, biti će upoznati i  sa osnovnim elementima potrebnim za otvaranje i uključivanje u rad poduzeća i drugih poslovnih subjekata.

Literatura potrebna za ispit

  • Ruža, F., Veselica, V., Vranešević, T., Cingula M., Dvorski, S.: Ekonomika poduzeća, Uvod u poslovnu ekonomiju,  poglavlja 3,4, 5 i 6; TIVA-Tiskara Varaždin 2002, ISBN 953-6775-45-X
  • Pindyck, S., Robert; Rubinfeld , L., Daniel:  Mikroekonomija, Poglavlja 6 i 7; MATE, 2008, ISBN 953-6070-99-5
  • Dvorski, S., Ruža, F., Kovšca, V: Poslovna ekonomija, Tiva-Varaždin,FOI, 2007.
  • Koutsoyiannnis, A.: Moderna mikroekonomija, MATE 1996, Zagreb, ISBN 953-6070-12-x,  

Dopunska literatura

  • Siropolis, Nicholas, C.,(1995.) Menadžment malog poduzeća: vodič u poduzetništvo, izdanje IV, MATE d.o.o., Zagreb
  • Skupina autora: Interni materijali predavanja, TTF, Zagreb

S Ekonomika poduzetništva u tekstilstvu

Povezane teme