unizg Pretraga

S Osnove računovodstva

Nositelji

dr. sc. Kristina Maršić, viši predavač

šifra predmeta

57051

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, Usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, mentorski rad

Vrsta vježbi

 

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    znati i razumjeti temelje funkcioniranja gospodarskog sustava u R. Hrvatskoj
•    znati i razumjeti gospodarske razloge, mjesta i uloge sektora tekstilija, mode, kožarstva i obućarstva u realnom sektoru nacionalnog gospodarstva,
•    biti osposobljen prikupiti, analizirati i interpretirati relevantne ekonomske podatke (obično iz područja studija) potrebne za donošenje zaključaka, vezanih uz relevantna društvena i poslovno etička pitanja, temeljena na poznavanju osnovnih ekonomskih indikatora.
•     može komunicirati poslovne informacije, poslovne ideje, probleme i rješenja, kako sa stručnjacima tako i laicima.
•    Razviti vještine učenja ekonomskih spoznaja na mikro i makro razini, nužnih za nastavak studija na višoj razini

Okvirni sadržaj predmeta

S obzirom na društveno-ekonomski karakter ovog kolegija i 5 ECTS boda u ukupnom broju bodova Programa, te tehničko-tehnološkog profiliranja studija, očekivani ishodi učenja (za prosječne i najbolje studente) na razini  prvostupnika bili bi:
- znati i razumjeti ulogu ekonomskih znanja u strukturi tehnološko-tekstilnih.
- sposobnost rada u interdisciplinarnom timu
- inicijativnost i poduzetnički duh

Cilj predmeta

Opći je cilj predmeta, upoznati studente s osnovnim procedurama računovodstvenog procesa i načinu konverzije knjigovodstvenih podataka u informaciju kao element upravljačkog računovodstva.
Posebni cilj je osposobiti studente da prikupe i interpretiraju relevantne računovodstvene podatke i pokazatelje te temeljem njihovog poznavanja sudjelovati u donošenju poslovnih odluka poduzeća. 

Literatura potrebna za ispit

  • Miroslav Tratnik: Interni materijali studija
  • Skupina autora: Računovodstvo, HZRiFD,  Zagreb, 2004.
  • Vašiček. V.; Žager, Katarina; Žager, L; C.D. Maray.: Računovodstvo za ne-računovođe; HZRiFD, Zagreb, 2004.
  • Sanja Broz Tominac, Ivan Čevizović, Martina Dragija, Branka Glasnović, Mirjana Haldika, Ana Olujić, Hrvoje Perčević, Ivana Pokrovac, Ivana Sever, Sanja Sever, Nikolina Smrekar: Računovodstvo –priručnik za vježbe, Zagreb, 2010. – Redaktor: Hrvoje Perčević (III izdanje) - vježbe

Dopunska literatura

  • James Cashin, Saul Feldman, Joel Lerner, Baruch Englard: Financijsko računovodstvo; Faber & Zgombić Plus 1996.

S Osnove računovodstva

Povezane teme