unizg Pretraga

S Tekstilna kemija

Nositelji

Prof. dr. sc. Branka Vojnović
Prof. dr. sc. Livio Racané

Suradnici

prof. dr. dr. sc. Iva Rezić
Franka Žuvela Bošnjak, dipl. ing., predavač

šifra predmeta

57052

Studij, smjer

TOOT – stručni prijediplomski, smjer Odjevna tehnologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati temeljene fizikalno kemijske zakone koji se primjenjuju u tekstilno-inženjerskoj praksi.
•    razlikovati korake kemijske analize u ovisnosti o vrsti uzorka 
•    ispitati osnovne karakteristike industrijskih i otpadnih voda 
•    definirati osnovne procese pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije
•    primijeniti pravila za prikazivanje i ispravno imenovanje organskih spojeva.
•    grupirati organske spojeve prema strukturi te njihovim fizičkim i kemijskim svojstvima
•    prepoznati funkcijske skupine u organskim spojevima

Okvirni sadržaj predmeta

 

Cilj predmeta

Stjecanjem saznanja iz osnova fizikalne, analitičke i organske kemije, student će shvatiti temeljna načela tekstilne tehnologije.

Literatura potrebna za ispit

  • Atkins,P.W.,Clugston,M.J.:Načela fizikalne kemije,Školska knjiga, Zagreb,1992.
  • B.Vojnović, Interna skripta za vježbe iz tekstilne kemije
  • Tralić-Kulenović, V, Karamen, B., Fišer-Jakić,L: Uvod u Organsku kemiju, TTF, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura

  • D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
  • Pine,S.H.,Hendricson,J.B. i dr.:Organska kemija,Školska knjiga, Zagreb,1994.

S Tekstilna kemija

Povezane teme