unizg Pretraga

Ispitivanje tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Sanja Ercegović Ražić

SURADNICI

Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., asistent 

Šifra predmeta

36260    

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

8 (3+5+0)

ECTS

8

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene i kolokvirane vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Definirati pouzdanost mjernih rezultata, utvrditi uzroke nepouzdanosti i pogreški pri mjerenju (propusti, slučajne i sustavne) i njihov utjecaj na preciznost i točnost mjerenja.
Definirati prostor za ispitivanje, te prirediti i kontrolirati standardnu atmosfereu za ispitivanje u malim i velikm prostorima.
•    Utvrditi veličinu uzorka za ispitivanje, te provesti procjenu osnovnog skupa na temelju mjerenja na uzorku, u skladu sa zakonitostima normalne razdiobe.
•    Provesti statističku analizu mjerenja i utvrditi pouzdanost rezultata ispitivanja u ovisnosti o statističkoj sigurnosti od 95, 99 ili 99,99%.
•    Definirati metode i provesti ispitivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava vlakana, pređa i plošnih tekstilija,
•    Definirati metode i provesti ispitivanje uporabnih svojstva tekstilnih materijala za predviđenu namjenu.
•    Definirati metode i provesti ispitivanje funkcionalnih svojstava tekstilnih materijala
•    Samostalno provesti kontrolu kvalitete tekstilnih materijala/ proizvoda u ispitnom laboratoriju ili industriji u skaldu sa normama ili propisima.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Osnovni mjeriteljski pojmovi. Nepouzdanost mjernih rezultata i uzroci. Zahtjevi na mjerenja, uzorak za ispitivanje i uzorkovanje. Značenje prostora za ispitivanje i priprema za ispitivanje i mjerenje. Odabir metoda. Metode i postupci ispitivanja dimenzijskih, morfoloških i konstrukcijskih karakteristika - duljine, promjera, finoće, zrelosti, kovrčavosti, konstrukcije, uvojitosti, nejednolikosti, frikcijskih svojstava. Ispitivanje otpornosti na djelovanje vlačne sile, savitljivosti, otpornosti na uvijanje, gužvanje, probijanje. Ispitivanja uporabnih svojstava - udobnost pri nošenju, propusnost zraka, toplinska provodnost, sklonost nabijanju statičkim elektricitetom, otpornost na habanje, piling, gorenje, vodu, opip i pad, stabilnost obojenja, dimenzija i oblika.

Cilj predmeta

Dobivanje spoznaje o potrebi egzaktnog i objektivnog vrednovanja svojstava i kvalitete tekstilija; 
Razvijanje sposobnosti primjene temeljnih inženjerskih znanja u vrednovanju materijala; 
Ovladavanje metodologijom ispitivanja i vrednovanja dimenzijskih, konstrukcijskih, fizikalno-mehaničkih, uporabnih i funkcionalnih svojstava raznovrsnih linearnih i plošnih tekstilija te gotovih tekstilnih proizvoda;
Osposobiti studenta za organiziranje i provedbu kontrole kvalitete tekstilnih sirovina, proizvodnih procesa i materijala te završnu kontrolu u industrijskim laboratorijima ili samostalnim kontrolnim laboratorijima;
Osposobiti studenta za ispitivanje i utvrđivanje  uzroka nedostatne kvalitete tekstilnih materijala i proizvoda te za analizu i utvrđivanje vrste oštećenja materijala.

Literatura potrebna za ispit

R. Čunko: Ispitivanje tekstila, Sveučlište u Zagrebu/Tekstilno-tehnološki fakultet, ISBN 86-329-0180-X, Zagreb, 1995

Dopunska literatura

Hrvatske norme iz područja ispitivanja tekstila – HRN EN ISO…
S. Ercegović Ražić, A. Ludaš: Vježbe iz ispitivanja tekstila, interna skripta

Ispitivanje tekstila

Povezane teme