unizg Pretraga

Analitička kemija

Nositelji

Prof. dr. dr. sc. Iva Rezić

Šifra predmeta

29043

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

položen ispit iz kolegija Opća kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    razumjeti važnost i značaj pravilnog provođenja postupka uzorkovanja i analize
•    odrediti korake kemijske analize ovisno o uzorku
•    provjeriti valjanost metoda kvalitativne i kvantitativne kemijske analize tekstilnih materijala, otpadnih voda tekstilne industrije i tekstilnih pomoćnih sredstava
•    primijeniti klasične metode kvalitativne i kvantitativne kemijske analize tekstilnih materijala, otpadnih voda tekstilne industrije i tekstilnih pomoćnih sredstava
•    analizirati dobivene rezultate i statistički ih obraditi uz pravilnu interpretaciju
•    usvojiti osnove dobre laboratorijske prakse
 

Okvirni sadržaj predmeta

Pojam-analitička kemija, izbor analitičke metode, uzorkovanje, priprema uzorka za analizu, razlaganje uzoraka, otapanje uzoraka, uklanjanje interferencija, prikazivanje rezultata, priprema uzorka tekstilnih materijala, textilnih pomoćnih sredstava i otpadnih voda za analizu. Pogreške u analitičkim određivanjima. Statistička obrada podataka. Validacija. Priprava standardnih otopina. Klasična kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza anorganskih tvari u tekstilnim materijalima. Kemijske ravnoteže u identifikaciji i separaciji analita. Mjerni instrumenti. Primjena potenciometrijskih i konduktometrijskih titracija i kolorimetrijskaih određivanja u tekstilnoj industriji. Izražavanje i obrada rezultata.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za samostalan rad u laboratorijima za kemijsku analizu tvari u tekstilnim materijalima, tekstilnim pomoćnim sredstvima i otpadnim vodama klasičnim analitičkim i fizikalno-kemijskim metodama.

Literatura potrebna za ispit

I.Filipović, S.Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Š.Cerjan-Stefanović: Osnove analitičke kemije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
M.Kaštelan-Macan: Analitička kemija I, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1985.
Z.Šoljić, M.Kaštelan-Macan: Analitička kemija: volumetrija, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:HINUS, Zagreb, 2002.
D.A.Skoog, D.M.West, I.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura

Z.Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije:HINUS, Zagreb, 2003.
I Eškinja, Vježbe iz kvantitativne kemijske analize, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1986.
Z.Šoljić, Računanje u analitičkoj kemiji, Sveučilišna tiskara d.o.o, Zagreb, 1998.
Lj.Bokić, B.Vojnović, Interna skripta za vježbe iz analitičke kemije

Analitička kemija

Povezane teme