unizg Pretraga

Operacije oplemenjivanja tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Suradnici

Ana Palčić, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

36257

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Povezati ulogu i način rada strojeva i uređaja u pogonima oplemenjivanja tekstila
•    primijeniti stečena saznanja o djelovanju i
mehanizmima rada uređaja u oplemenjivanju tekstila
•    analizirati tijek razvoja i principe djelovanja strojeva i uređaja primijenjenih u postupcima oplemenjivanja tekstila
•    upravljati strojevima i uređajima u pogonima oplemenjivanja tekstila
•    odabrati odgovarajuću operaciju oplemenjivanja s obzirom na vrstu (strukturu, kemijski sastav i dr) tekstilja
 

Okvirni sadržaj predmeta

Operacije mokrog oplemenjivanja tekstila. Mehaničke operacije oplemenjivanja tekstila. Termičke operacije u oplemenjivanju tekstila. Strojevi i uređaji za kontinuiranu i diskontinuiranu obradu tekstilnog materijala. Operacije kod različitih stupnjeva prerade tekstila. Stabilizacija dimenzija i oblika. Pokret materijala, pokret kupelji.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenata s operacijama mokrog oplemenjivanja tekstila, kod čega se posebna pozornost pridaje strojevima i uređajima u pogonima oplemenjivanja tekstila. Upoznavanje studenata s mehanizmima rada pogonskih uređaja, te njihovo razumijevanje i pravilno korištenje u proizvodnji.

Literatura potrebna za ispit

I.Soljačić,D.Katović A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila Knjiga I - Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
Katović D., S.Bischof Vukušić, I.Soljačić, A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga III. Procesi suhog oplemenjivanja

Dopunska literatura

Prospekti proizvođaća strojeva za oplemenjivanje.
Pojedini članci iz časopisa Tekstil H.K.Rouette: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001

Operacije oplemenjivanja tekstila

Povezane teme