unizg Pretraga

Tekstilni tisak

Nositelji

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar
prof. dr. sc. Ana Sutlović

SURADNICI

Ivana Čorak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

36541

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    utjecati na izbor ugušćivača s ekonomskog i ekološkog aspekta primjene
•    analizirati reološka i fizikalna svojstva ugušćivača
•    predlagati nove postupke tiska obzirom na strojni park, vrstu tekstilnog materijala (pletivo, tkanine, vlakna, mješavine raznih vlakana i dr.)
•    definirati važnost i značaj definiranja svih potrebnih parametara za računalno kontrolu kvalitete tiska
•    predlagati nove tehnologije izrade tiskarskih sita, valjaka
•    upravljati digitalnom tehnikom sita
•    izraditi sveukupnu analizu predloženog programa s ekonomsko-ekološkom opravdanostui
 

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove tekstilnog tiska; metode tiskanja, završna obrada. Izrada sita i metalnih valjaka (klasična metoda, računalna i laserska). Izbor bojila, ugušćivača i dodataka. Tiskanje celuloznih, proteinskih i sintetičkih vlakana. Pigmentni tisak. Izbor i mehanizam djelovanja vezivnih sredstava. Pigmentna bojila. Tisak mlazom boje.

Cilj predmeta

Osim teoretskih saznanja o reologiji  viskoznih sustava i ponašanju tiskarske paste u fazama tiskanja razvija se i ekološka svijest o primjeni metoda najprihvatljivijih u očuvanju okoliša. Savladavanjem ovog predmeta mogućuje se samostalni rad ne samo u tekstilu već i u drugim područjima gdje se primjenjuju viskozni sustavi.

Literatura potrebna za ispit

L. Miles; Textile Printing, Merrow Publishing Co. Watford 1971.
Đ. Parac-Osterman; Osnove bojadisanja i tiska, Interna skripta TTF, Zagreb 2002.

Dopunska literatura

J. Storey; Textile Printing, Thames and Hudson, New York 1992.

Tekstilni tisak

Povezane teme