unizg Pretraga

Recikliranje tekstilnih materijala

Nositelji

prof. dr. sc. Edita Vujasinović
Marijana Pavunc Samaržija, mag. ing. techn. text., predavač

SURADNICI

 

Šifra predmeta

38757

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (1+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Analizirati važeću legislativu na području zbrinjavanja otpada
•    Interpretirati važeću legislativu na području zbrinjavanja tekstilnog otpada
•    Prezentirati načine recikliranja klasičnih tekstilija
•    Prezentirati načine recikliranja visokoučinkovitih i pametnih tekstilija
•    Analizirati ekonomsko – ekološku opravdanost oporabe tekstilnih sirovina
•    Ukazati na potrebu sustavnog interdisciplinarnog pristupa problematici oporabe tekstila i zbrinjavanja tekstilnog otpada
 

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u kolegij (definicija recikliranja, zakonske regulative, inicijative i trendovi u svijetu). Metodologija recikliranje tekstila (skupljanje, analiza i selekcija, sortiranje, mehanički, kemijski, toplinski i/ili fizikalni postupci pretvorbe tekstila u novu sirovinu). Produkti recikliranja tekstila, njihova prerada i ponovna upotreba te ekonomska i ekološka opravdanost recikliranja tekstilnih materijala.

Cilj predmeta

Dobivena saznanja osiguravaju studentu predznanje potrebno pri osmišljavanju najprihvatljivijeg načina recikliranja pojedine tekstilije te sigurnog odlaganja tekstilnog otpada.

Literatura potrebna za ispit

Horroks A.R.: Recycling Textile and Plastic Waste, Woodhead Pub.Ltd., UK 1996; ISBN 1855733064
Cupit M.J.: Opportunities & Barriers to Textile Recycling, Published by AEA Technology plc., UK 1999; ISBN 0-7058-1715-6

Dopunska literatura

Ogilvie S.: Textiles, in Developing Markets for Recycled Materials, AEAT Report No. 5538, Pub. by AEA Technology plc., UK 1995
Izbor članaka iz znanstveno-stručne literature

Recikliranje tekstilnih materijala

Povezane teme