unizg Pretraga

Suho oplemenjivanje

Nositelji

prof. dr. sc. Sandra Flinčec Grgac

Suradnici

doc. dr. sc. Zorana Kovačević

Šifra predmeta

36553

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Obavljene vježbe

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primjeniti osnovne principe i postaviti potrebne parametre suhog oplemenjivanja s obzirom na pamučni, vuneni i sintetički materijal
povezati i odrediti slijed pojedinih operacija suhog oplemenjivanja materijala u svrhu površinskih modifikacija
•    analizirati tijek procesa oplemenjivanja
•    definirati sve potrebne parametre s obzirom na sirovinski sastav tekstilija
•    izraditi uzorke suhog oplemenivanja tekstilnog materijala
•    upravljati procesom suhog oplemenjivanja
 

Okvirni sadržaj predmeta

Pripremne operacije suhog oplemenjivanja ; smuđenje, dobivanje glatkih površina. Operacije površine celuloznog i vunenog materijala: čišćenje, kalandriranje, glačanje, čupavljenje, šišanje, manglanje, polrotiranje, ratiniranje, brušenje, četkanje. Dimenzionalna stabilnost celuloznog, vunenog i sintetskog materijala. Završne operacije kontrole i slaganja.

Cilj predmeta

Razvijanje kompetencije za pravilno vođenje procesa suhog oplemenjivanja tekstila

Literatura potrebna za ispit

Katović D., S Bischof Vukušić, I. Soljačić, A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanje tekstila - Knjiga III. Suho oplemenjivanje.
Soljačić I., D.Katović, A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga I , Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje

Dopunska literatura

Prospekti proizvođača strojeva za suho oplemenjivanje..
Pojedini članci iz časopisa Tekstil H.K. Rouette: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001

Suho oplemenjivanje

Povezane teme