unizg Pretraga

Fizikalna kemija

Nositelji

prof.dr. sc. Mario Cetina
prof. dr. dr. sc. Iva Rezić

Šifra predmeta

41543

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Završene laboratorijske vježbe i kolokvij.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    definirati pojave na granici faza, kinetike i ravnoteže procesa
•    objasniti termodinamičke procese i procese koji se odvijaju u otopinama
•    prepoznati temeljne fizikalno-kemijske zakone koji se primjenjuju u tekstilno-inženjerskoj praksi
•    provoditi eksperimente temeljene na fizikalno- kemijskim pojavama
•    analizirati dobivene rezultate i statistički ih obraditi uz pravilnu interpretaciju
•    primijeniti osnove dobre laboratorijske prakse

Okvirni sadržaj predmeta

UVODNA PREDAVANJA (4-6 sati)-orijentacija na sadržaj kolegija, ponavljanje pojmova bitnih za daljnje razumijevanje nastave: množina tvari, izražavanje koncentracija, aktiviteti, energija, elektromagnetsko zračenje, kvantizacija energije, pojam mjerenja, točnosti i preciznosti. Glavni sadržaj čine dva područja: RAVNOTEŽA i PROMJENA. Sadržaj područja RAVNOTEŽA su idealno i realno stanje plinova i otopina, zakoni termodinamike, fizikalne transformacije čistih supsanci, svojstva jednostavnih smjesa, fazni dijagrami, kemijska i elektrokemijska ravnoteža. Sadržaj područja PROMJENA su procesi vezani uz kretanje molekula (viskozitet, difuzija, vodljivost), brzina kemijskih reakcija i procesi na međupovršinama.

Cilj predmeta

Razviti kod studenata  opće kompetencije budućih procesnih inženjera te ih upoznati s pojmovima o stanju realnog  plina, unutarnjoj energiji, entalpiji, entropiji, Gibbsovoj energiji, kemijskom potencijalu i svojstvima jednostavnih smjesa jer su oni podloga za razumijevanje ravnoteže kemijskih i elektrokemijskih procesa kao i kinetike procesa. Kako su procesi obrade i oplemenjivanja tekstila međupovršinski procesi kvašenja, adsorpcije i elektrokinetike, predmet doprinosi i razvoju specifičnih kompetencija nužnih za tekstilnu tehnologiju.

Literatura potrebna za ispit

  • I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1, Školska knjiga Zagreb, 1996

  • I. Mekjavić, Fizikalna kemija 2, Golden Marketing Zagreb, 1999

  • P. Atkins, J. Paula, Physical Chemistry, 8th Edition, Oxford, 2006

  • P. W. Atkins, M. J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1995. (prijevod T. Cvitaš i D. Šafar-Cvitaš)

  • T. Cvitaš i N. Kallay: Fizičke veličine i jedinice međunarodnog sustava

Dopunska literatura

  • J. Bišćan: Sažetak predavanja i seminara na hrvatskom prema P.W. Atkins (Interni radni materijal)
  • G. Štefanić: Opis 6 vježbi i detaljna razrada postupaka (Interni radni materijal)

Fizikalna kemija

Povezane teme