unizg Pretraga

Metrika boje

Nositelji

prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

SURADNICI

Ivana Čorak, mag. ing. techn. text., asistent

Šifra predmeta

36238

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz; Matematike, Fizike te završene vježbe iz predmeta

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti pojam boje kao funkcije svjetla kao jednog od relevantnih parametara u prostoru i uređenju interijera
•    razlikovati i izložiti osnovne teorije vizualne percepcije boje
•    primijeniti metodologiju instrumentalnog mjerenja i objektivnog vrednovanja boje
•    interpretirati rezultate objektivne evaluacije boje
•    klasificirati boju prema objektivnim parametrima boje
•    izračunati i interpretirati razlike u boji prema standardnim CIE modelima
•    primijeniti sustave uređenosti boje u klasifikaciji i katalogiziranju boje u dizajnu i uređenju interijera
•    primijeniti metodologiju sustavnog uređenja boje i objektivnog vrednovanja u procesima dizajna, projektiranja i kontrole kvalitete
 

Okvirni sadržaj predmeta

Boja i svjetlo. Brojčano vrednovanje boje; standardni izvori svjetla, tristimulus vrijednosti boje, CIE sustav. Razlika u boji; po CIELAB sustavu, ISO standardi. Metamerija. Sustavi uređenosti boje na temelju; psiholoških atributa boje (Munsell, NCS i dr.), sustav mješanja boje svijetla i pigmenata (Pantone), objektivni sustav (CIE, RAL), za specifična područja u nesimetričnim zbirkama boja (marketinški), trodimenzionalni prikaz boja na zaslonu.Primjena kolorimetrije u praksi. Kubelka-Munkova teorija. Izrada i korekcija recepture.

Cilj predmeta

Osnova metrike boje je precizno vrednovanje boje, njena reprodukcija i određivanje razlika sličnih tonova boje. U tehnološkim proizvodnim procesima kao i prilikom distribucije gotovih proizvoda, stvaranja modnih kolekcija i sl. vrijednosti razlika u boji svrstava se među čimbenike kvalitete nekog proizvoda. Instrumentalno mjerenje boje je uključeno u sve industrijske procese proizvodnje; procesi tekstilne tehnologije, dizajn, u grafici, multimediji i dr.

Literatura potrebna za ispit

D.Parac-Osterman;Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2005.
H.S. Shah, R.S.Gandhi; Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajon, India 1990.
J.Herak; Osnove kemijske fizike, SDC, Školska knjiga d.d. Zagreb, 2001

Dopunska literatura

R.McDonald R; Colour Physics for Industry,SDC,Bradford 1997.
Wyszecki&Stiles; Color Science, J.Wiley&Sons, New York 2000.

Metrika boje

Povezane teme