unizg Pretraga

Metrika boje

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Martinia Ira Glogar

SURADNICI

Iva Brlek, mag. ing. techn. text., asistent
Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., asistent (zamjena za rodiljni Brlek)

Šifra predmeta

36238

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

3

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (2), pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz; Matematike, Fizike te završene vježbe iz predmeta

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    objasniti pojam boje kao funkcije svjetla kao jednog od relevantnih parametara u prostoru i uređenju interijera
•    razlikovati i izložiti osnovne teorije vizualne percepcije boje
•    primijeniti metodologiju instrumentalnog mjerenja i objektivnog vrednovanja boje
•    interpretirati rezultate objektivne evaluacije boje
•    klasificirati boju prema objektivnim parametrima boje
•    izračunati i interpretirati razlike u boji prema standardnim CIE modelima
•    primijeniti sustave uređenosti boje u klasifikaciji i katalogiziranju boje u dizajnu i uređenju interijera
•    primijeniti metodologiju sustavnog uređenja boje i objektivnog vrednovanja u procesima dizajna, projektiranja i kontrole kvalitete
 

Okvirni sadržaj predmeta

Boja i svjetlo. Brojčano vrednovanje boje; standardni izvori svjetla, tristimulus vrijednosti boje, CIE sustav. Razlika u boji; po CIELAB sustavu, ISO standardi. Metamerija. Sustavi uređenosti boje na temelju; psiholoških atributa boje (Munsell, NCS i dr.), sustav mješanja boje svijetla i pigmenata (Pantone), objektivni sustav (CIE, RAL), za specifična područja u nesimetričnim zbirkama boja (marketinški), trodimenzionalni prikaz boja na zaslonu.Primjena kolorimetrije u praksi. Kubelka-Munkova teorija. Izrada i korekcija recepture.

Cilj predmeta

Osnova metrike boje je precizno vrednovanje boje, njena reprodukcija i određivanje razlika sličnih tonova boje. U tehnološkim proizvodnim procesima kao i prilikom distribucije gotovih proizvoda, stvaranja modnih kolekcija i sl. vrijednosti razlika u boji svrstava se među čimbenike kvalitete nekog proizvoda. Instrumentalno mjerenje boje je uključeno u sve industrijske procese proizvodnje; procesi tekstilne tehnologije, dizajn, u grafici, multimediji i dr.

Literatura potrebna za ispit

D.Parac-Osterman;Osnove o boji i sustavi vrednovanja, TTF, Zagreb 2005.
H.S. Shah, R.S.Gandhi; Instrumental Colour Measurements and Computer Aided Colour Matching for Textiles, Mahajon, India 1990.
J.Herak; Osnove kemijske fizike, SDC, Školska knjiga d.d. Zagreb, 2001

Dopunska literatura

R.McDonald R; Colour Physics for Industry,SDC,Bradford 1997.
Wyszecki&Stiles; Color Science, J.Wiley&Sons, New York 2000.

Metrika boje

Povezane teme