unizg Pretraga

Procesi njege tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Tanja Pušić

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Tihana Dekanić

Šifra predmeta

36540

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (2+3+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe,pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Kolokvij vježbi

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske, terenske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    optimirati procese njege tekstila poštivajući sinergiju fizikalno-kemijskih čimbenika
•    primijeniti usvojena znanja u praksi i kontrolirati kvalitetu učinka
•    analizirati i unaprijediti procesne parametre njege u skladu s razvojem tehnologije i ekologije
•    unaprijediti procese njege na temelju analize kritičnih kontrolnih točaka analizirati kritične kontrolne točke kontrole procesa njege tekstila
 

Okvirni sadržaj predmeta

Povijesni razvoj procesa njege tekstila (Pranje, Kemijsko čišćenje, Čišćenje u vodi i Šamponiranje). Raščlamba pojedinih partnera u pranju: Voda, Tekstilije, Prljavštine, Deterdženti. Primarni i sekundarni učinci. Strojevi za kontinuirano i diskontinuirano pranje, strojevi za sušenje, glačanje i ""finišeri"" za radnu odjeću. Otapala za kemijsko čišćenje, pojačivači i tehnologija kemijskog čišćenja. Proces čišćenja, filtracije i destilacije. Naknadne obrade. Čišćenje tekstilnih podnih obloga. Moguća oštećenja i reklamacije u njezi tekstila.Ekološki aspekt u procesima njege tekstila.Vježbe su laboratorijske i pogonske. U laboratoriju se upoznaju sa sredstvima za njegu tekstila i ispitivanjem primarnih i sekundarnih učinaka pri njezi.

Cilj predmeta

Studenti će usvojiti temeljna znanja o procesima njege tekstila. Student će se upoznati sa svim bitnim tehnološkim parametrima u okviru procesa njege u vodenom i nevodenom mediju. Kroz analizu ponašanja tekstilija u njezi: svojstva medija: otapala, deterdženta, pojačivača, te utjecaja temperature, mehanike i vremena naučit će specifičnosti i ulogu svakog pojedinog parametra u njezi. Analizom utjecaja pojedinih tehničko-tehnoloških parametara u njezi tekstila s aspekta humane ekologije i analize rizika studenti trebaju shvatiti važnost ekologije.

Literatura potrebna za ispit

I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH Verlag GmbhH, Weinheim 2002.

Dopunska literatura

Jacobi G., Löhr A.: Detergents and Textile Washing, Henkel KGaA, Düsseldorf 1987.
Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil, Laundry and Cleaning News, Tenside and Detergents.

Procesi njege tekstila

Povezane teme