unizg Pretraga

Kemija polimera

Nositelji

prof. dr. sc. Livio Racané

SURADNICI:

dr. sc. Anja Beč, viši asistent

Šifra predmeta

38754

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

SATNICA ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit,  seminar, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, Vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    primijeniti dosad stečena znanja iz organske kemije s kemijom polimera.
•    definirati važnost poznavanja strukturnih aspekata makromolekula.
•    Objasniti principe različitih polimerizacijskih reakcija ovisno o vrsti monomera.
•    objasniti principe različitih polimerizacijskih procesa ovisno o tehničkoj primjeni polimera.
•    primijeniti odgovarajuće načine prikazivanja i važeću nomenklaturu za polimere.
•    Definirati utjecaj trodimenzionalne strukture polimera na makroskopska svojstva.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u polimernu kemiju. Makromolekula i polimer. Podjela polimera, povijesni razvitak. Struktura polimernih molekula: konfiguracija i konformacija, nadmolekularna struktura polimera. Molekularna masa, fizička svojstva polimera. Polimerizacijske reakcije i procesi. Sintetski polimeri: podjela, sinteza monomera i polimera, ekološki prihvatljiva sinteza (""zelena"" kemija). Modifikacija polimera: kopolimerizacije i kopolimeri. Guma: prirodna i sintetska. Prirodni polimeri: strukturne jedinice (monosaharidi, aminokiseline), sterokemija.Vlakna temeljena na prirodnim polimerima: svojstva i reakcije.

Cilj predmeta

Kemija polimera studentima daje opća znanja kemije makromolekula i polimera te njihovih osnovnih sastavnih jedinica (monomera). Kako kemijski sastav i oblik makromolekule uvjetuje raznolikost fizičkih i kemijskih vojstva materijala, kroz predmet se studenta upoznaje sa strukturom kao osnovom za trodimenzionalni pogled na materijale. Stečenim znanjem iz područja polimerne kemije omogućava se studentu razumjevanje i predviđanje svojstava prirodnih i sintetskih polimera.

Literatura potrebna za ispit

Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI-kemija u industriji, Zagreb, 1997.
M. P. Stevens, Polymer Chemistry: An Introduction, Oxford University press, 1999.

Dopunska literatura

Polymers: Polymer Characterization and Analysis, (Encyclopedia reprint series, J. I. Kroschwitz, Editor), John Wiley & Sons, New York, 1990.

Kemija polimera

Povezane teme