unizg Pretraga

Bojadisanje tekstila

Nositelji

prof. dr. sc. Ana Sutlović

SURADNICI

dr. sc. Iva Brlek, asistent

Šifra predmeta

29044

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

5 (3+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz: Vlakana I, Organske kemije te završne vježbe iz predmeta

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    utjecati na izbor bojila s ekonomskog i ekološkog aspekta primjene
predlagati izbor bojila obzirom na strojni park, vrstu tekstilnog materijala (pletivo, tkanine, vlakna,
mješavine raznih vlakana i dr.) i kvalitetu obojenja
•    izraditi računalnu recepturu za diskontinuirani, polukontinuirani i on line tehnološki postupak
•    analizirati svaku fazu tehnološkog postupka bojadisanja kroz sustavno korištenje alata programa za vođenje izabranog postupka
•    razumjeti važnost i značaj definiranja svih potrebnih parametara za računalno kontrolu kvalitete obojenja
•    izraditi sveukupnu analizu predloženog programa s ekonomsko-ekološkom opravdanosti
 

Okvirni sadržaj predmeta

Karakteristike komercijalnih bojila. Struktura bojila i klasifikacija. Osnove teorije bojadisanja. Procesne varijable. Bojadisarsko-kemijske karakteristike celuloznih vlakana. Izbor bojila i postupaka; supstantivna, redukcijska, reaktivna (mehanizam vezivanja, stabilnost veze bojilo-vlakno), sumporna, bojila koja se sintetiziraju na vlaknu. Bojadisarsko kemijske karakteristike proteinskih vlakana (vuna,svila). Izbor postupaka i bojila (kisela, MK, bazna). Bojadisarsko-kemijske karakteristike sintetičkih vlakana, izbor bojila. Bojadisanje PA, industrijski postupci. Bojadisanje PAN . Bojadisanje PES i PP (fizikalno-kemijske karakteristike). Industrijski postupci. Bojadisanje mješavine vlakana.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenta s osnovnim karakteristikama komercijalnih bojila, strukturom i primjenom. Pri tome student se upoznaje sa specifičnosti bojadisarsko-kemijskih svojstava prirodnih i sintetičkih vlakana. Kroz laboratorijske vježbe studentu se omogućava da ovlada novim tehnologijama bojadisanja, on line bojadisanje. Kao krajnji cilj, studenti  se trebaju osposobiti za rad u industrijskim pogonima s naglaskom na ekonomsko-ekološko vođenje procesa bojadisanja.

Literatura potrebna za ispit

Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Teorija bojadisanja, TTF, Zagreb 2005.
E.R. Trotman; Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres, Charles Griffin, Nottingham 1984
M.Peter, H.K. Rouette; Grundlagen der Textil Veredlung, 13. Auflage,Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfur 1989.

Dopunska literatura

J.Shore; Cellulosics Dyeing, J.S.D.C.,Bradford 1995.
Publikacije u časopisima; J.S.D.C., Text. Chem. Colorist, Tekstil i dr.

Bojadisanje tekstila

Povezane teme