unizg Pretraga

Bojadisanje tekstila

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Ana Sutlović

SURADNICI

Iva Brlek, mag. ing. techn. text., asistent
Anja Ludaš, mag. ing. techn. text., asistent (zamjena za rodiljni Brlek)

Šifra predmeta

29044

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

5 (3+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit (3), završni kolokvij vježbe, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položeni ispit iz: Vlakana I, Organske kemije te završne vježbe iz predmeta

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    utjecati na izbor bojila s ekonomskog i ekološkog aspekta primjene
predlagati izbor bojila obzirom na strojni park, vrstu tekstilnog materijala (pletivo, tkanine, vlakna,
mješavine raznih vlakana i dr.) i kvalitetu obojenja
•    izraditi računalnu recepturu za diskontinuirani, polukontinuirani i on line tehnološki postupak
•    analizirati svaku fazu tehnološkog postupka bojadisanja kroz sustavno korištenje alata programa za vođenje izabranog postupka
•    razumjeti važnost i značaj definiranja svih potrebnih parametara za računalno kontrolu kvalitete obojenja
•    izraditi sveukupnu analizu predloženog programa s ekonomsko-ekološkom opravdanosti
 

Okvirni sadržaj predmeta

Karakteristike komercijalnih bojila. Struktura bojila i klasifikacija. Osnove teorije bojadisanja. Procesne varijable. Bojadisarsko-kemijske karakteristike celuloznih vlakana. Izbor bojila i postupaka; supstantivna, redukcijska, reaktivna (mehanizam vezivanja, stabilnost veze bojilo-vlakno), sumporna, bojila koja se sintetiziraju na vlaknu. Bojadisarsko kemijske karakteristike proteinskih vlakana (vuna,svila). Izbor postupaka i bojila (kisela, MK, bazna). Bojadisarsko-kemijske karakteristike sintetičkih vlakana, izbor bojila. Bojadisanje PA, industrijski postupci. Bojadisanje PAN . Bojadisanje PES i PP (fizikalno-kemijske karakteristike). Industrijski postupci. Bojadisanje mješavine vlakana.

Cilj predmeta

Upoznavanje studenta s osnovnim karakteristikama komercijalnih bojila, strukturom i primjenom. Pri tome student se upoznaje sa specifičnosti bojadisarsko-kemijskih svojstava prirodnih i sintetičkih vlakana. Kroz laboratorijske vježbe studentu se omogućava da ovlada novim tehnologijama bojadisanja, on line bojadisanje. Kao krajnji cilj, studenti  se trebaju osposobiti za rad u industrijskim pogonima s naglaskom na ekonomsko-ekološko vođenje procesa bojadisanja.

Literatura potrebna za ispit

Đ.Parac-Osterman, B.Karaman; Teorija bojadisanja, TTF, Zagreb 2005.
E.R. Trotman; Dyeing and Chemical Technology of Textile Fibres, Charles Griffin, Nottingham 1984
M.Peter, H.K. Rouette; Grundlagen der Textil Veredlung, 13. Auflage,Deutscher Fachverlag GmbH, Frankfur 1989.

Dopunska literatura

J.Shore; Cellulosics Dyeing, J.S.D.C.,Bradford 1995.
Publikacije u časopisima; J.S.D.C., Text. Chem. Colorist, Tekstil i dr.

Bojadisanje tekstila

Povezane teme