unizg Pretraga

Odabrana poglavlja anorganske kemije

Nositelji

prof. dr. sc. Gordana Pavlović

Šifra predmeta

38755

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Položen obvezni kolegij "Opća kemija" u I. semestru.

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    prepoznati svojstva krute faze i građu i vrste kristala
•    prepoznati i objasniti osnovne karakteristike
interakcija među molekulama i njihovom utjecaju na građu i svojstva tvari.
•    objasniti koncepciju odnosa struktura-svojstvo
•    predvidjeti na temelju položaja elementa u PSE i njegove elektronske građe svojstva elementa
•    prepoznati i definirati svojstva ugljika i silicija i njihovih odabranih spojeva
•    prepoznati i objasniti građu, svojstva i primjenu koordinacijskih spojeva
•    nabrojati osnovna kemijska svojstva anorganskih pigmenata
•    opisati metodu rentgenske strukturne analize
 

Okvirni sadržaj predmeta

Građa tvari na atomskoj i molekularnoj razini. Karakteristike ionskih, kovalentnih spojeva. Strukturne formule.Odnos struktura - svojstvo tvari (dijamant-grafit). Karakteristike tvari u čvrstoj fazi. Makromolekularne krutine. Alotropija, polimorfija, enantiotropija. Kristalna i molekulska struktura. Priroda van der Waalsovih sila. Vodikove veze i njihov utjecaj na svojstva tvari (talište, vrelište, topljivost, viskoznost, gustoća). Konvencionalne i nekonvencionalne vodikove veze. Utjecaj vodikovih veza na svojstva polimera. Koordinacijska kemija. Anorganska kemija ugljika (fulereni, karbidi), anorganska kemija silicija (silikati, stakla, silicidi, silikoni). Goriva, metalurgija. Spojevi anorganske kemijske industrije. Opća ekologija: Ozon, kisele kiše, efekt staklenika, teški metali.

Cilj predmeta

Programom predmeta ""Odabrana poglavlja anorganske kemije"" omogućena je nadogradnja u izučavanju određenih kemijskih pojava i zakonitosti iznad razine predmeta „Opća kemija“ pri čemu se obrađuju teme od značenja za studij svojstava tekstilnih materijala, polimera, kompleksnih bojila, silikatnih materijala (poput zeolita). Odabrane su teme koje nisu obrađivane u predmetu „Opća kemija“, a s obzirom na njegov ograničen opseg, sadržaj i razinu.

Literatura potrebna za ispit

I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (II knjiga:Kemija elemenata i njihovih spojeva)
Interni materijali nastavnika za predavanja u obliku .ppt prezentacija
A. Earnshaw, N. Greenwood, Chemistry of the Elements, Pergamon Press, 1997.
C. Baird, Environmental Chemistry, 2. Iz. , W. H. Freeman, 1999.

Dopunska literatura

Pregledni članci iz stručnih i znanstvenih časopisa koje studenti obrađuju u okviru seminara.
Korištenje domaćih časopisa kao što su Kemija u industriji, Croatica Chemica Acta.

Odabrana poglavlja anorganske kemije

Povezane teme