unizg Pretraga

Otpadne vode tekstilne industrije

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović

Šifra predmeta

36549

Studij, smjer

TTI - preddiplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, seminarski radovi, završni kolokvij vježbe ,usmeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno)

Preduvjet za ispit

Položen ispit iz kolegija Opća kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Opisati karakteristike otpadnih voda tekstilne industrije i njihov utjecaj za okoliš
•    razumjeti važnost i značaj pravilnog provođenja postupka uzorkovanja voda, analize i interpretacije rezultata kemijske analize otpadnih voda tekstilne industrije
•    definirati osnovne procese pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije
•    odabrati i primijeniti osnovne metode kvalitativne i kvantitativne kemijske analize pri analizi otpadnih voda tekstilne industrije sa ciljem kontrola voda i okoliša
 

Okvirni sadržaj predmeta

Tekstilna industrija i problem zagađivanja okoliša. Karakteristike voda za potrebe tekstilne industrije. Karakteristike otpadnih voda tekstilne industrije. Utjecaj na okoliš i štetnost. Maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari. Kemijska analiza (pH, vodljivost, tvrdoća, ioni teških metala, anioni, alkalitet, isparni i žareni ostatak). Topljivost plinova u vodi. Sadržaj kisika u vodi. Mekšanje vode (kemijskim putem, ionskom izmjenom, deionizacija, reverzna osmoza). Procesi pročišćavanja. Mehaničko i kemijsko (deferizacija, demanganizacija) pročišćavanje. Biološko pročišćavanje otpadnih voda. Uređaji za pročišćavanje voda. Recikliranje otpadnih voda tekstilne industrije.

Cilj predmeta

Student dobiva temeljne informacije o karakteristikama otpadnih voda tekstilne industrije, njihovom pročišćavanju te osnovna znanja o radu u analitičkom laboratoriju za analizu voda.

Literatura potrebna za ispit

G.Degremont. Tehnika pročišćavanja voda, 1987.
Lj. Bokić: Interna skripta The Nalco Water Handbook, McGraw-Hill, New York, 1988.

Dopunska literatura

Lj. Bokić, B.Vojnović: Interna skripta za vježbe Eckenfelder, Jr., W.,
Industrial Water Pollution Control, McGraw-Hill, Singapore, 2000.
Water research, journal (IWA Publishing), Elsevier

Otpadne vode tekstilne industrije

Povezane teme