unizg Pretraga

Otpadne vode tekstilne industrije

Nositelji

prof. dr. sc. Branka Vojnović

SURADNICI:

Petra Mihovilović, mag. chem., asistent

Šifra predmeta

36549

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica  ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni pisani kolokviji, 
Pisani Seminarski rad sa izlaganjem, 
Završni kolokvij iz vježbi, 
Usmeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalne kolokvije)

Preduvjet za ispit

Položen ispit iz predmeta Opća kemija

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Laboratorijske

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Opisati karakteristike otpadnih voda tekstilne industrije i njihov utjecaj za okoliš
•    razumjeti važnost i značaj pravilnog provođenja postupka uzorkovanja voda, analize i interpretacije rezultata kemijske analize otpadnih voda tekstilne industrije
•    definirati osnovne procese pročišćavanja otpadnih voda tekstilne industrije
•    odabrati i primijeniti osnovne metode kvalitativne i kvantitativne kemijske analize pri analizi otpadnih voda tekstilne industrije sa ciljem kontrola voda i okoliša
 

Okvirni sadržaj predmeta

Tekstilna industrija i problem zagađivanja okoliša. Karakteristike voda za potrebe tekstilne industrije. Karakteristike otpadnih voda tekstilne industrije. Utjecaj na okoliš i štetnost. Maksimalno dopuštene koncentracije štetnih tvari. Kemijska analiza (pH, vodljivost, tvrdoća, ioni teških metala, anioni, alkalitet, isparni i žareni ostatak). Topljivost plinova u vodi. Sadržaj kisika u vodi. Mekšanje vode (kemijskim putem, ionskom izmjenom, deionizacija, reverzna osmoza). Procesi pročišćavanja. Mehaničko i kemijsko (deferizacija, demanganizacija) pročišćavanje. Biološko pročišćavanje otpadnih voda. Uređaji za pročišćavanje voda. Recikliranje otpadnih voda tekstilne industrije.

Cilj predmeta

Student dobiva temeljne informacije o karakteristikama otpadnih voda tekstilne industrije, njihovom pročišćavanju te osnovna znanja o radu u analitičkom laboratoriju za analizu voda.

Literatura potrebna za ispit

•    Vojnović, B.: Interna skripta iz predmeta „Otpadne vode tekstilne industrije“ te materijali s predavanja
•    Bokić, Lj., Vojnović, B.: Interna skripta za vježbe iz kolegija Otpadne vode tekstilne industrijE
•    Yussuf M., Handbook of Textile Effluent Remediation, Singapur, 2018.

Dopunska literatura

•    Mackenzie, L.D., Water and wastewater engineering [design principles and practice], New York, 2011 .
•    Metcalf & Eddy, Wastewater engineering: treatment and resource recovery. - vol 1. i 2.  / AECOM., New York : McGraw-Hill Education, 2014.
•    Water research, journal (IWA Publishing), Elsevier

Otpadne vode tekstilne industrije

Povezane teme