unizg Pretraga

Ekologija u tekstilstvu

Nositelji

prof. dr. sc. Gordana Pavlović

Šifra predmeta

36237

Studij, smjer

TTI - prijediplomski, smjer Tekstilna kemija, materijali i ekologija

Satnica ∑ (P+V+S):

2 (2+0+0)

ECTS

2

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    nabrojati i definirati osnovne ekološke zakonitosti u procesu kruženja energije i tvari u prirodi
•    nabrojati i opisati najčešća ekološka opterećenja atmosfere i voda
•    definirati osnovne pojmove toksikologije i ekotoksikologije
•    nabrojati i opisati osnovne karakteristike teških metala i njihovih spojeva te njihova ekološka opterećenja (izvori i kemizam zagađenja, efekti trovanja)
nabrojati i opisati osnovne karakteristike halogeniranih organskih derivata te njihova ekološka opterećenja (izvori i kemizam zagađenja, efekti trovanja)
•    nabrojati i opisati opću zakonsku regulativu vezanu uz zagađenja i onečišćenja, posebice onu specifičnu za tekstilnu industriju.
 

Okvirni sadržaj predmeta

Zrak, tlo i vode kao elementi zaštite okoliša. Utjecaj procesa tekstilne industrije na onečišćenje zraka. Ekološke značajke kvalitete zraka. Specifičnosti ekoloških značajki radne sredine u proizvodnji i njezi tekstila, MAK vrijednosti. Ekološki aspekti uzgoja i proizvodnje prirodnih i umjetnih vlakana. Ekološka opterećenja u mehaničkoj preradi tekstila - problem buke, prašine, emisije štetnih tvari. Ekološke značajke bojila, kemikalija i pomoćnih sredstava te ekološka opterećenja u procesima bojadisanja, tiska, oplemenjivanja i njege tekstila. Razvoj ekološki prihvatljivih procesa. Otpadne vode tekstilne industrije. Zbrinjavanje otpadnih voda, recikliranje kem. i otpadnog tekstila, očuvanje resursa i štednja energije - imperativ održivog razvoja u tek.

Cilj predmeta

Student će steći temeljna znanja o općoj ekologiji s naglaskom na kemiju okoliša. Razumijevat će temeljne spoznaje o odnosima između organizma i prirodnog okoliša, utjecaju pojedinih čimbenika na ravnotežu organizma i okoliša, kemijske aspekte globalnih promjena u okolišu (ozonske rupe, staklenički efekt, kisele kiše), kemijske aspekte toksikologije i utjecaja na okoliš teških metala (kadmij, živa, olovo, arsen, krom) te kemijske aspekte toksikologije organskih spojeva (halogenirani derivati organskih spojeva, poliklorirani bifenili).
Takva znanja potrebna su danas suvremeno obrazovanom inženjeru kao općeobrazovni sadržaj, ali i zbog moguće primjene tih znanja i razvoja daljnjih, specijaliziranih znanja u spoznavanju ekoloških opterećenja i opasnosti od onečišćenja okoliša i radne sredine u procesima proizvodnje i oplemenjivanja tekstila te razvijanju svijesti o potrebi očuvanja okoliša i razvoja ekološki prihvatljivih procesa i tehnologije te dobivanja ""zdravih"" tekstilnih proizvoda.
Ovo je jedan od temeljnih predmeta u trokutu popularno označenom kao 3E – energija, ekologija, ekonomija.

Literatura potrebna za ispit

Bijela knjiga - OKOLIŠ, DZNM 1999. (prijevod publikacije White Paper - ENVIRONMET, Commission of the European Communities, Brusseles, 1995)
R. Čunko: Pamuk i ekologija, Tekstil, 43 (1994) 335-341

Dopunska literatura

Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari, Narodne novine br. 92, str. 2088 -2111

Ekologija u tekstilstvu

Povezane teme