unizg Pretraga

Mehatronika i robotizacija

Nositelji

doc. dr. sc. Goran Čubrić

Šifra predmeta 

44183

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Parcijalni pismeni ispit, pismeni ispit (ukoliko student ne položi parcijalno), usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izraziti znanja na polju dosadašnjeg razvoja inteligentne odjeće i stanja patentne zaštite na tom području,
•    primijeniti znanja o razvoju nanotehnoloških senzora, aktuatora i računalne tehnike koja se ugrađuje u inteligentnu odjeću te o pravcima razvoja upravljivog pametnog tekstila
•    osmisliti integraciju nanosenzora, podatkovnih, upravljačkih i kontrolnih sabirnica, mikroračunala i  aktuatora
odabrati način napajanja inteligetne odjeće električnom energijom
•    predložiti način komuniciranja nositelja inteligentne odjeće s okolišem.
•    interpretirati znanja o aktualnim svjetskim i domaćim istraživanjima, vojnim i specijalnim primjenama inteligentne odjeće te njezinim primjenama u cilju očuvanja zdravlja, praćenju zdravstvenog stanja rekovalescenata i sportaša te za potrebe poslovnih ljudi, mladeži, djece i dojenčadi.
•    objasniti razvoj i svojstva inteligentne odjeće s adaptivnim termoregulacijskim svojstvima
•    ovladati itehnikom primjene specijalnih računalnih mjernih sustava za praćenje stanja i rada inteligentnog odjevnog predmeta

Okvirni sadržaj predmeta

Mehatronički sustavi, davači signala i osjetila, vrste i oblici signala, izvršni elementi primjenjeni u mehatroničkim sklopovima, programibilni logički upravljački uređaji, sinteze upravljačkih sklopova, robotika i njen značaj, kinematička i dinamička analiza robota, upravljanje i programiranje robota, primjena robota u odjevnoj tehnologiji.

Cilj predmeta

Upoznavanje s mehatroničkim sustavima. Određivanje uvjeta rada automatiziranog uređaja te poznavanje načina realizacije tih uvjeta. Poznavanje rada robota, njihove kinematike, te načina programiranja. Upoznavanje s mogućnošću primjene robota u procesima izrade odjeće. Upoznavanje s vrstama prihvatnica za tekstilne materijale. Upoznavanje s budućim razvojem robota.

Literatura potrebna za ispit

  • Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
  • Šurina T.,Crneković M.: Industrijski roboti, ŠK, Zagreb 1990.

Dopunska literatura

  • Bolton W. Mechatronics (III. Ed.), Pearson, London 2003.
  • KarabegovićI. i dr.: Robotika, TF, Bihać 2002.
  • Loter B.: Manufacturing Assembly Handbook, Festo AG&Co, Esslingen 1997.
  • Hesse S.: Grefer-anwendungen, Festo AG&Co., Esslingen 1997.

Mehatronika i robotizacija

Povezane teme