unizg Pretraga

Projektiranje proizvodnih sustava

Nositelji

prof. dr. sc. Dubravko Rogale
prof. dr. sc. Snježana Firšt Rogale

SURADNICI

Nikolina Jukl, mag.ing.techn.text., asistent

Šifra predmeta

44184

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+1+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Parcijalni ispit (kolokvij u sustavu Merlin), usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    organizirati projektiranje proizvodnih sustava odjevnih tehnologija
•    sastaviti potrebnu dokumentaciju za uspješno projektiranje proizvodnog procesa
•    sprovesti potrebne izračune vezane uz vremena izrade, kapacitete proizvodnje, utvrđivanje potrebnog broja radne snage, utrošak materijala i svih vrsta energenata
•    konstruirati tlocrtne prikaze razmještaja strojeva i opreme u tehnološkim procesima izrade dojeće primjenom CAD programa.

Okvirni sadržaj predmeta

Zadaci projektiranja, vrste projekata, idejni i glavni projekt, analiza, izradba i provedba projektnog zadatka. Program proizvodnje, utrošak osnovnih i pomoćnih materijala, tehnički podaci postrojenja, prostor za tehničku pripremu i skladišta. Sustavi tehnoloških procesa po fazama i broju jedinica. Snimanje i utvrđivanje proizvodnih podataka i parametara, tehničko-tehnološki podaci o strojevima po procesima. Utvrđivanje kapaciteta tipova strojeva po fazama i određivanje broja jedinica, radne površine proizvodnog procesa, međufazni transport. Potrebe za energentima. Analiza shematskih prikaza rasporeda strojeva i opreme. Izrada tehnološkog projekta s mogućim alternativama i pratećim objektima, razrada projekta unutarnjeg i integralnog transporta.

Cilj predmeta

Student se osposobljava za samostalno projektiranje proizvodnih procesa odjevnih tehnologija.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, Lj. Trgovec: Projektiranje procesa proizvodnje odjeće, 1998, Interna skripta
  • D. Rogale i sur.: Tehn. Proiz. odjeće sa studijem rada, rec. udžbenik Univ. u Bihaću, 1999., ISBN 9958-624-08-7, 201 str.
  • Solinger, J.: Apparel manufacturing handbook, Analysis, principles and practice, Van Nostrand Reinhold Comapany, New York 1980
  • S. Firšt Rogale, Z. Dragčević , D. Rogale: Methods of Determining Normal Times..., DAAAM International Scientific Book 2003, Wien
  • D. Rogale i sur.: Primj. novih spo. pri erg. oblik. radnih mjesta i pobolj. strukture tehn. ope. šivanja odjeće, Sigurnost, 35,1993.

Dopunska literatura

  • Z. Dragčević, D. Rogale i sur.: Suvremena ergonomska istraživanja u procesu proizvodnje odjeće, Tekstil, 47, (1998.), 2, 81-89
  • A. Kunštek, M. Skoko, D. Rogale: Oblikovanje radnih mjesta u odjevnoj industriji, Sigurnost, 43, (2001), 1, 1-7
  • D. Rogale i sur: Workloads and Standard Time norms in Garment Engineering Journal Textile Apparel, Tech. and Manag., 2, 2002.

Projektiranje proizvodnih sustava

Povezane teme