unizg Pretraga

Mrežno planiranje

Nositelji

doc. dr. sc. Goran Čubrić

Šifra predmeta

45001

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

4

Provjera znanja

Završni kolokvij vježbe, pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne, praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    izraditi gantograme za različite potrebe procesa proizvodnje,
•    izraditi mrežni plan CPM za zadani primjer i odrediti kritični put
•    primijeniti metodu PERT za izradu mrežnog plana
•    primijeniti metodu PRESEDANCE u rješavanju zadataka planiranja
•    primijeniti metodu TRANSPLAN u rješavanju zadataka planiranja
•    raditi i koristiti se računalnim programom MS Project

Okvirni sadržaj predmeta

Uvod u planiranje, tehnika mrežnog planiranja (PERT, CPM, Transplan i Precedence dijagram),metoda ključnih događaja, određivanja kritičnih puteva, primjeri iz prakse

Cilj predmeta

Uspješno rješavanje zadataka iz područja planiranja, kao i vođenja projekta, modernim metodama rada. Pri čemu se koriste Gantogrami, mrežni plan izrađen metodom CPM, PERT; TRANSPANOM i metodom PRESEDANCE. Osposobljavanje za samostalno korištenje računalnog programa MS Project s kojim se ti mrežni planovi mogu kvalitetno i brzo izraditi.

Literatura potrebna za ispit

  • Brandenberger J., Konrad R., Tehnika mrežnog planiranja, Tehnička knjiga, Zagreb 1970.

Dopunska literatura

  • Nonveiller, S., Metode mrežnog planiranja i njihova primjena u rukovođenju građenjem, GF, Zagreb, 1982.
  • Čala I.: Inženjerski priručnik, Planiranje i praćenje proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Mrežno planiranje

Povezane teme