unizg Pretraga

Procesni parametri odjevnog inženjerstva

Nositelji

prof. dr. sc. Dubravko Rogale

Šifra predmeta

59189

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

3 (2+0+1)

ECTS

5

Provjera znanja

Usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja

Vrsta vježbi

Seminari

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    predložiti procesne parametre odjevnog inženjerstva.
•    ovladati potrebnim mjernim metodama za
određivanje vrijednosti procesnih parametara te numeričkim metodama deriviranja i integriranja u cilju iznalaženja potrebnih funkcijskih ovisnosti procesnih parametara.
•    analizirati procesne parametare pri razmatranju vremenskih čimbenika izvođenja tehnoloških operacija,
•    procijeniti energetsku potrošnju strojeva i opreme
•    identificirati učinkovitost, kvalitete izvedenog rada
•    organizirati proizvodni proces proizvodnje odjeće
•    predložiti primjereno sredstvo rada s kojim će postići optimum proizvodnih zahtjeva.

Okvirni sadržaj predmeta

Elementi strukture tehnoloških operacija proizvodnje odjeće. Kibernetički aspekti izvođenja tehnoloških operacija. Opća dinamika rada strojeva u procesima odjevnih tehnologija. Numeričko modeliranje procesa krojenja odjeće. Dinamičke pojave pri šivanju šavova. Dinamička stanja i momenti inercije odjevnih strojeva.Procesni parametri i pokazatelji tehnoloških operacija proizvodnje odjeće. Tehnološki parametri ovisni značajkama strojeva, vremenima izvođenja tehnoloških operacija, ubodnim brzinama šivanja i o duljinama spojenih dijelova šavova.Definiranje procesnih parametara i iznalaženje matematičkih izraza za njihovo izračunavanje.Num. metode deriviranja i integriranja pogodne za utvrđivanje dinamičkih promjena procesnih parametara.

Cilj predmeta

Student se detaljno upoznaje s procesnim parametrima tehnoloških procesa proizvodnje odjeće, numeričkim modeliranjem, računalnim simulacijama i mjeriteljskim sustavima za određivanje procesnih parametara odjevnog inženjerstva.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale i sur.: Methods of Measuring Proc. Par. on Des. Workp. in Clot. Ind., Proceedings of ICED Volume 3, Dubrovnik,1990.
  • D. Rogale: Garment sewing processing parameters: Determination using numerical methods and computers, IJCST, 7, (1995), 2/3, 56
  • D. Rogale i sur.: Portable Com.r Measuring Syst. for Aut. Process Par. Acquisition in Garment Sewing Processes, IJCST, 10, (1998)

Dopunska literatura

  • D. Rogale: Određivanje procesnih parametara tehnoloških operacija šivanja odjeće,Tek.-tehn. fakultet, Zagreb,1994.
  • Miller, A. R.: Basic Programs for Scientists and Engineers, Sybex, Berkeley, 1981
  • Shoup, T. E.: Applied Numerical Methods for the Microcomputer, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1984.
  • Solinger, J.: Apparel manufacturing handbook, Analysis, principles and practice, Van Nostrand Reinhold Comapany, New York 1980

Procesni parametri odjevnog inženjerstva

Povezane teme