unizg Pretraga

Sustavi predeterminiranih vremena

Nositelji

izv. prof. dr. sc. Anica Hursa Šajatović

Šifra predmeta

44167

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Pismeni ispit, usmeni ispit

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

Vrsta vježbi

Auditorne

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    Analizirati i odrediti optimalne metode rada
•    odrediti normalna vremena izvođenja
•    preoblikovati postojeće radne metode
•    organizirati kontinuirani protok materijala na kontinuiranim proizvodnim linijama
•    Ukloniti uska grla proizvodnje i analizirati troškove proizvodnje
•    Primijeniti postupke snimanja i eksperimentalnog rada sa specijalnim video sustavima
 

Okvirni sadržaj predmeta

Sustavi unaprijed određenih normalnih vremena (MTM; WF). Principi i vremenske jedinice MTM sustava (Motion Timestudy Measurement). Osnovni pokreti radnog sustava ljudskog tijela: ruke (9), pokret očima (2) te pokreti nogu, trupa i tijela (9). Karte podataka normalnih vremena. Zakonitosti logičkog slijeda izvođenja pokreta prema vrsti i dinamici te potrebnoj vizualnoj i muskulaturnoj kontroli. Izvođenje istovremenih i kombiniranih pokreta ovisno o stupnju uvježbanosti. Standardni sklopovi pokreta. Sustavi logičkog slijeda sklopova pokreta. Metode određivanja normalnih vremena strojno-ručnih zahvata. Projektiranje i oblikovanje radnih mjesta pomoću MTM sustava. Primjena MTM sustava u projektiranju radnih sustava, organizaciji proizvodnje i ekonomskoj analizi troškova.

Cilj predmeta

Sadržaj ovog predmeta temelji se na razrađenom i postavljenom ekspertnom sustavu logičkog slijeda sklopova pokreta s pripadajućom bazom podataka. Ova znanja iz područja industrijskog inženjerstva omogućuju znanstveni pristup određivanju optimalne metode rada s pripadajućim vremenskim normativima već u fazi projektiranja i oblikovanja radnih mjesta i proizvodnih sustava.

Literatura potrebna za ispit

  • Maynard H.B.: Unaprijed određena vremena – organizacija, rukovođenje, produktivnost, Panorama, Zagreb 1985.
  • Maynard H.B.: Industrijski inženjering – priručnik za moderne industrijske tehnike, Privredni pregled, Beograd 1987.

Dopunska literatura

  • Peter M.: Študij dela – osnovni postupek MTM, Instituta za organizaciju dela, Kranj 1983.
  • Čosić I., Nonković M.: MTM – sistem unaprijed utvrđenih standarsnih vremena – istraživanja i primjena, Univerzitet Novi Sad, 1987.

Sustavi predeterminiranih vremena

Povezane teme