unizg Pretraga

CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu

Nositelji

prof. dr. sc. Slavenka Petrak

SURADNICI

Mahnić Naglić Maja, mag. ing. techn. text., asistent

ŠIFRA PREDMETA

44180

Studij, smjer

TTI - diplomski, smjer Odjevno inženjerstvo

Satnica ∑ (P+V+S):

4 (2+2+0)

ECTS

5

Provjera znanja

Završni kolokvij na CAD/CAM sustavu , usmeni ispit

Preduvjet za ispit

Uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij

Oblik provođenja nastave

Predavanja, vježbe

VRSTA VJEŽBI

Praktične

Ishodi učenja

Student će biti u stanju:
•    opisati ulogu i način uporabe 3D skenera tijela za potrebe određivanja antropometrijskih karakteristika tijela.
•    detaljno analizirati ulogu i način uporabe profesionalnog 2D/3D CAD sustava u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije s aspekta razvoja prototipova modela
•    primijeniti metode računalne konstrukcije, gradiranja i modeliranjam krojeva, kao i prikladne programske alate
•    prilagođavati i ispitivati kroj interaktivno za modele tijela različitih antropometrijskih karakteristika te za različite vrste materijala s aspekta fizikalno-mehaničkih svojstava
•    ispitati i verificirati funkcionalnost dizajna na računalnom 3D prototipu modela
•    izraditi računalne krojne slike
•    opisati ulogu i način upravljanja računalno vođenim agregatom za krojenje

Okvirni sadržaj predmeta

CAD/CAM sustavi u tehničkoj pripremi u odjevnoj industriji. CAD sustavi u konstrukcijskoj pripremi. Računalno dizajniranje odjeće. Beskontaktno uzimanje tjelesnih mjera u 3D skeneru. Prilagodba skeniranih podataka spram podatkovnih baza. Gradiranje, modeliranje i transformacije krojnih dijelova na CAD/CAM sustavima. Temeljne operacije. Izrada tehničke dokumentacije. Računalna izrada krojnih slika i iscrtavanje na crtalu. Mrežno povezivanje CAD sa CAM sustavima. Prijenos podataka sa CAD sustava i daljinsko upravljanje sa CAM sustavima. CAM sustavi u tehnološkom procesu krojenja i šivanja odjeće. NC vođenje. Automatsko iskrojavanje. Automatsko šivanje. 2D šivaći strojevi. 3D šivanje i šivaći roboti.

Cilj predmeta

Osposobiti studente za rad na 3D skeneru tijela. Osposobiti studente za samostalan rad na 2D/3D CAD sustavu za računalnu konstrukciju i simulaciju odjeće. Obučiti studente za rad u četiri programska paketa namijenjena digitalizaciji krojnih dijelova, računalnom gradiranju i modeliranju krojeva, izradi krojnih slika, računalnoj 3D simulaciji odjeće sa svrhom testiranja prototipa modela i prilagodbi krojeva prema modelima tijela različitih antropometrijskih karakteristika. Upoznati studente s radom na računalno vođenom agregatu za krojenje. Kao krajnji cilj, studenti se trebaju osposobiti za rad u konstrukcijskoj pripremi odjevne industrije na najsuvremenijem računalnom 2D/3D CAD sustavu.

Literatura potrebna za ispit

  • D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, recenzirani udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, odobrenje Povjerenstva za znanstveno-nastavnu literaturu Sveučilišta u Zagrebu broj 02/592/1-1996, od 21. ožujka 1997., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  • D. Ujević, D. Rogale, M. Hrastinski: Tehnike konstruiranja i modeliranje odjeće, recenzirani udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, odobrenje Senata Sveučilišta u Zagrebu broj 02-607/3-2004, od 8. lipnja 2004., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
  • Rogale D., Petrak S. et al.: Met. of Transf. 3D Clothing Patterns into 2D Cutting Parts, 2nd ITC & DC – 2004, Dubrovnik, Croatia
  • S. Petrak, D. Rogale: Industrijska unikatna proizvodnja odjeće na temelju 3D-CAD modela čovjeka, Tekstil, 48, (1999.), 8, 397-410
  • J. Fan, W. Yu, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong and L. Hunter, CSIR, South Africa: Clothing appearance and fit: Science and technology, 2004.
  • B. Le Pechoux and T. K. Ghosh: Apparel sizing and fit: Textile Progress Vol. 32 No. 1, 2002.

Dopunska literatura

  • S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za rač. dizajn tekstila i odjeće u teh. pripremi odj. ind., Tekstil, 45, (1996.).
  • D. Rogale: Savjetovanje Inteligentna proizvodnja i globalna prodaja tekstila i odjeće, Tekstil, 48 (1999), 1; 1
  • D. Rogale, et al.: Infor. tehn. i računalni sustavi odj. ind., 1. međ. skup Revitalizacija i modernizacija metalne ind. BiH, Bihać 1997.
  • D. Rogale, G. Hudec, D. Ujević, K. Hudec: Računalna izrada tehn. dok. i praćenje proizvodnje u odj. ind., Tekstil, 44, (1995.) 5, 224

CAD/CAM u odjevnom inženjerstvu

Povezane teme